Zápis ze schůze výboru společnosti patologů ze dne 24.6.2005

zobrazeno 1551x

Uveřejněno 8. července 2005

Zápis ze schůze výboru společnosti patologů ze dne 24.6.2005

Přítomní:Povýšil, Ehrman (za Koláře), Dvořáčková, Dušková, Honsová, Horáček, Juliš, Palas, Šteiner
Omluveni: Rejthar
Místo konání:  Ústav patologie  1. LF UK a VFN, Praha 2, Studničkova 21.Povýšil informoval o průběhu atestací v oboru patologie v letošním roce. Blíže na www.patologie.info

2. Povýšil informoval o složení akreditační komise při Vědecké radě ministerstva (jde o problematiku postgraduálního vzdělávání), jejíž členové se poprvé  sejdou 27.6. 2005. V září bude volen předseda a  místopředseda komise, hlavním bodem programu bude návrh akreditačních  požadavků pro pracoviště , která budou provádět doškolování.

3. Dvořáčková upozornila na potřeby laboratoří oboru patologie  akreditovat pracoviště podle ISO normy, proto  společnost  Čs. patologů zahájí  jednání se zástupci  Českého institutu pro akreditace. Předseda společnosti bude aktivně kontaktovat zástupce ČIA ing.Martinu Bednářovou – garanta rozvoje akreditace. Český institut pro akreditaci provádí akreditace zdravotnických laboratoří podle ČSN EN ISO 15189:2004. Posuzování probíhá podle kritérií daných uvedenou normou a metodického pokynu MPA 10-02-04 k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2004 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost v akreditačním systému České republiky. Termín červen/2005

4.Povýšil podal informace o přetrvávajících problémech v cytologickém  gynekologickém skríningu. Zástupci oboru patologie podali Dr.Březovskému návrh na změnu vyhlášky. Výbor se dále zabýval sítí cytologických pracovišť a možnosti doškolování v jednotlivých regionech. Problematika bude řešena na úrovni akreditační komise při Vědecké radě ministerstva.Termín září /2005
Za výbor Společnosti patologů vyzve Povýšil členy výboru Klinické cytologie ke společnému jednání ohledně současné situace v oblasti gynekologické cytologie. Předběžný termín září/2005.

5. Dušková informovala výbor společnosti o článku „Cytologie v ČR“ Bekova A, Kobilkova J: Cytopathology in the Czech republic. Cytopathology. 2005 Jun;16(3):147-9.  .
Výbor se pozastavil nad nekompletností informace o stavu cytologie v ČR a pověřil Duškovou  vypracováním doplňujícího článku . Termín září /2005.

6. Juliš, Dušková byli pověřeni dořešením otázky úpravy způsobu vykazování  barvení gynekologických cytologií v odbornosti 807. Termín září /2005

7. Horáček seznámil výbor o možnostech různých způsobů doškolování cytoskrinérů. Výbor souhlasil s jeho návrhem zařadit do bakalářského studia doplňující program výuky cytologie.

8. Šteiner  přečetl dopis prim.Rosické týkající se problémového  zařazení nezdravotnických pracovníků  ve zdravotnictví a  současně předložil odpověď p.Fejglové  předsedkyně České společnosti histologických laborantů. Její dopis budou uveřejněny na www.stránkách. Výbor souhlasí s návrhem dvouletého kurzu k dokončení zdravotnické způsobilosti u nezdravotnických pracovníků, nutno dořešit, kdo bude garantem dvouletého kurzu. Dopis PhDr. Ivance Kohoutové ředitelce odboru vědy,vzdělávání na MZ připraví Dušková, Povýšil. Termín do 1 týdne.

9. Výbor schválil standardu vyšetření sentinelové uzliny, bude publikován v ČS patologii a na www.patologie.info.

10. Výbor doporučil dopracovat standardu vyšetření nádorů mammy a předložit ke schválení v září 2005 – prof. Kolář. Současně  navrhl k rozpracování standardu prostaty.

11. Výbor schválil vydávání certifikátu o členství ve Společnosti patologů. Návrh na „ diplom“ je předmětem jednání.

12.Výbor schválil nové členy Společnosti čs.patologů : Benešová Petra, Hájková Petra, Nová Markéta ( Všechny Hradec Králové)

13. Výbor ukončil členství ve Společnosti čs. patologů MUDr. L. Šprinclovi,DrSc.  na jeho vlastní žádost.

14. Výbor se zabýval jednak  problematikou žádosti prof. MUDr. Herouta o čestné členství v souvislosti s prominutím zaplacení členských poplatků  jednak žádostí MUDr.Prchlíkové o snížení příspěvku v době mateřské dovolené. Pověřil prim. Honsovou, aby zjistila jaké jsou možnosti dalšího postupu a kladného vyřízení žádosti obou členů Společnosti.
Termín červenec 2005

15.Horáček informoval o přípravách sjezdu Českých a slovenských patologů  konaném v září v Rožnově pod Radhoštěm. Byly upřesněny některé otázky, týkající se odborného programu.

16.Výbor schválil udělení čestné medaile JEP prof. Koďouskovi. Formality a náležitosti zařídí Ehrman a Kolář   (termín – neprodleně)

17.Výbor schválil od příštího roku snížení sjezdových poplatků na polovinu pro členy SČP ve věku  do 30let a seniory starší  70 let.

18. Šteiner informoval o mezinárodní spolupráci. Na zářijovém evropském sjezdu patologů v Paříži se jako zástupce naší společnosti zúčastní jednání Advisory Council Evropské společnosti patologů.

19. Výbor doporučil v rámci konkurzního řízení MUDr. Žaluda do funkce primáře oddělení patologie v Kolíně.

20. Honsová informovala o WHO manuálu, týkající se problematiky spongiformní encefalopatie. Manuál poskytl Dr. Matěj (FTN, Praha), který souhlasil s tím, že část týkající se bioptických vzorků a nekropsií přeloží. Text bude umístěn na webu .Termín-do konce září 05

21. Juliš, Dvořáčková informovali o problematickém postoji revizních lékařů k uznání výkonů komplementu souvisejících s vyšetřováním operačních materiálů zaslaných od lékařů nesmluvních zdravotních zařízení. Výbor pověřil Juliše a Dvořáčkovou k přípravě vyjádření stanoviska odborné společnosti patologů k této problematice. Výbor očekává vyjádření všech patologů k této problematice na adresu těchto www - v položce KONTAKTY (výbor).
Ze staršího vyjádření právního odd. ČLK: Není možné zjišťovat u lékařů, kteří zasílají materiál k bioptickému/cytologickému vyšetření stav jejich smluvního vztahu k pojišťovnám. Zásadně rozhodující je vztah klient (pojištěnec) – pojišťovna. Výklad Zákona 48 podávaný pojišťovnami je účelový.
Dopis bude umístěn na webu a bude zaslán ředitelům ZP a náměstkům hejtmanů pro zdravotnictví.

22. Výbor se zabýval otázkou druhého čtení  a považuje za nutné zopakovat Zásady druhého čtení publikované již v r. 1996 v ČS patologii:
Požadavek na vyžádání druhého čtení může vyslovit patolog, klinik, nebo pacient a to vždy písemnou formou. Zásadou je, aby konzultující provedl vždy písemný záznam o druhém čtení a kopii nálezu druhého čtení zaslal zpět i s poskytnutým materiálem do jednoho  měsíce na původní pracoviště. Žádající klinik, event. pacient, musí předem informovat, pro kterého patologa či pracoviště je materiál k druhému čtení určen. Důvodem upřesnění Zásad je snaha o větší ochranu pracovišť při eventuálních sporech. Pokyny budou umístěny na webu.(Juliš)

23. Dvořáčková seznámila výbor s hospodařením za rok 2004. K 1.1.2005 je stav fondu JEP 119 871,42 Kč. Díky pozitivnímu ekonomickému výsledku bylo možno v letošním roce udělit dvě Hlavovy ceny ( za rok 2003 a 2004) a jednu cenu Bednářovu. Výbor odsouhlasil příspěvek na zahraniční akce. Jde o tzv. Podpůrný fond výboru Společnosti patologů pro mladé lékaře do 35 let, členy Čs. společnosti patologů, kteří mají zájem o zahraniční akce. Jednou z rozhodujících podmínek bude aktivní účast. Zájemci se mohou hlásit písemně předsedovi společnosti - prof. Povýšilovi. Rozhodnutí o příspěvku  bude v plné kompetenci výboru.

24. Ehrman informoval o Dnech diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie , které se budou konat v Olomouci 9-10 prosince 2005. Koordinátor sjezdu  MUDr.Hajdúch požádal členy výboru o záštitu nad tímto sjezdem. Výbor s potěšením záštitu  schválil.

25 . Juliš informoval o demografické situaci českých patologů  a seznámil výbor s 10tiletou prognózou která vychází z materiálu MZ. V roce 1995 bylo v ČR evidováno 335 patologů, v současnosti je evidováno 381 osob (z toho 82 osob nad 60 let, 78 patologů ve věku 50-60 let) v oboru patologie, v r. 2010 je odhad 310 osob, v 2015 – 330 patologů. Výbor vzal tuto informaci se zármutkem na vědomí a shodl se na zintenzivnění podpory mladých lékařů a jejich zainteresovanosti na oboru zvláště už během studia na lékařských fakultách. Prvním výsledkem je bod 23 této schůze.
    
      26. Termín příští schůze IX/05


Zapsala Dvořáčková