Stanovisko Společnosti českých patologů ČLS JEP. Sdělení vyžádáno organizátory Brněnských Onkologických Dnů, květen 2005

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla z pohledu patologů


Dušková, J., Povýšil, C. , Juliš, I., Horáček, J.
Praha, OstravaPostoj Společnosti českých  patologů jakožto odborného garanta morfologických vyšetření k rozpracovanému programu lze shrnout do následujících bodů:

1. s ohledem na výskyt karcinomu děložního hrdla v ČR a nedostatečný záchyt prekanceróz považujeme program za vysoce žádoucí

2. Domníváme se, že až dosud bylo těžiště přípravy soustředěno disproporčně pouze na laboratorní a diagnostickou část programu. Proto jsme žádali rozpracování a podrobnější informaci o fázích předcházejících – jaký byl výsledek analýzy výskytu Ca v ČR provedený cíleně před zahájením přípravy screeningového programu, jaký byl výsledek analýzy dostupných kapacit klinických a laboratorních, jaká data v jaké struktuře budou sledována a zejména, kdo tato data bude shromažďovat a analyzovat. V části metodika screeningu nás zajímaly otázky prezentace programu laické veřejnosti, nejen způsob zvaní žen, ale zejm. kvalifikační a provozní podmínky účastníků Programu, tj. gynekologů a cytologů.

3. Ministerstvo zdravotnictví, jako vyhlašovatel Programu a Odborná společnost gynekologů jsou podle našeho názoru zodpovědné za definování, přípravu a realizaci administrativní, klinické a analytické (zpracování dat) části screeningového programu.

4. Odborná společnost českých patologů ČLS JEP, která je obecně garantem  morfologických vyšetření, je zodpovědná za zajištění diagnostického vyhodnocování gynekologické. Vycházíme z následujících principů:
4.1. Považujeme za nezbytné využít k zajištění programu stávající sítě laboratoří a v nich pracujících specialistů.  Předběžné odhady předpokládají celkový  5-10% nárůst počtu vyšetření.
4.2. Trváme na těsné vazbě cytologických a následných histologických vyšetření, jakožto na závažném prvku kontroly kvality
4.3. Nepovažujeme za racionální centralizaci cytologických vyšetření s transporty materiálu do vzdálených laboratoří, jsou-li dostupné odpovídající kapacity blíže lokalizované, a to nikoli z důvodu prosté „rajonizace“,  nýbrž  prodražování programu a snížené  vazby na další vyšetření a spolupráci s kliniky.
4.4. Pro diagnostickou mikroskopickou část screeningového Programu považujeme za základ
Standard gynekologických cytologických vyšetření
, který je již tři roky přístupný na stránkách Společnosti patologů http://www.patologie.info. Je připraven inovovaný Standard, který jsme vypracovali v souladu s pravidly Evropské federace cytologických společností -  QUATE (Quality Assurance Training and Education) http://www.cancer-network.de.