Stížnost na volby do Výboru společnosti patologů

zobrazeno 1389x

Uveřejněno 2. července 2004

Stížnost dr. Kostroucha k průběhu schůze společnosti patologů a k volbám výboru

Vážení pánové
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
Předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Vědecký sekretář České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

a Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel.: (+420) 224 266 201-4 fax: (+420) 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz
V Praze dne 17. 5. 2004

Věc: Stížnost k průběhu schůze společnosti patologů a k volbám výboru Společnosti patologů a žádost o provedení kroků k zajištění demokratického vývoje v oboru patologie.

Vážení kolegové,

Dne 1.5. 2004 proběhla schůze společnosti patologů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která zásadním způsobem odporuje demokratickým principům.
Myslím, že je velmi závažné, že na schůzi patologů došlo k několika naprosto nepřípustným jevům, a to pod dohledem členů vyšších orgánů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Průběh schůze neodpovídal ohlášeným cílům a vyvíjel se způsobem, který vzbuzuje obavy, že jde o proces, ve kterém se někteří členové snaží použít Společnost patologů k prosazování osobních cílů.

Na schůzi došlo k hlasování o novém výboru a tím k hlasování proti normální cestou zvolenému výboru bez toho, aby byla umožněna diskuse a bylo vysvětleno v čem byla činnost původního výboru špatná a vyžadovala tak nestandardní a bezodkladný postup, že nebylo možné počkat na normální volební období.

Není možné používat Českou lékařskou společnost proti nikomu bez možnosti diskuse a obhajoby kritizovaných osob. Dále, zcela nešťastným způsobem došlo ke slovní diskriminaci a zastrašování části členů označované za „kliniky“ a „nepatology“.

Přestože jsem upozornil na obě skutečnosti a na porušování demokratických zásad, není o tom v zápisu ze schůze odpovídající zápis a zpráva ze schůze nutně vypadá pro nezasvěceného čtenáře jako naprosto běžná záležitost.

Nedemokratický a procedurálně nepřípustný průběh schůze je příkře v rozporu s posláním České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. I když museli být zástupci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zaskočeni vehemencí určité části členů a průběhem schůze připomínajícím pamětníkům spíše neslavné historky z dějin komunistického hnutí než solidní evropskou lékařskou společnost, měli být připraveni na to, že bylo jejich povinností netolerovat jevy, které odporují demokratickým principům. Bylo to plně v jejich pravomoci.

Pro proces, který se právě odehrál ve Společnosti patologů nevidím žádné jiné vysvětlení, než snahu využít tuto společnost k osobním a mocenským cílům. Proto žádám Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, aby nedovolila převážení soukromých zájmů nad vlastním posláním společnosti, kterým je především: Zajišťovat rozvoj, kvalitu a postavení oboru v lékařské praxi, ve školství a ve výzkumu.

Žádná sekce České lékařské společnosti nemůže být používána jako nátlakový profesní spolek k zajišťování osobních zájmů. Je to zpronevěra zásadním principům České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Bylo by správné zrušit výsledky hlasování a organizovat korespondenční volby, jak bylo původně uvedeno. Bohužel, situace v ve Společnosti patologů se dostala do bodu, kdy lidé, kteří by mohli naplnit vlastní poslání společnosti a to je práci pro druhé a pro rozvoj oboru jako takového, velmi pravděpodobně nemají chuť celý proces znovu zahajovat a dávat mu osobní energii. V demokratické společnosti to také není jediná možná forma, jak reagovat na mocenské chování určitých lidí a nátlakových skupin. V každém případě však došlo k zjevně nedemokratickému vývoji s vážným nebezpečím použití Společnosti patologů k prosazování osobních cílů.

Vývoj vzbuzuje dojem, že hlavní aktivity, o které jde, zahrnují určování osob do komisí, jako je Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví, Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví, aktivity kolem doškolování lékařů a akreditace spojené se členstvím v Evropské unii a snad také zasahování do oblasti podnikání. Ve všech těchto aktivitách musí být rozhodujícím činitelem odborná kvalita a je nutno zamezit tendencím proti této zásadě použít Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně jako mocenský nástroj.

Okolnosti ukazují, že z výboru Společnosti patologů byli záměrně odstraněni lidé, kteří nad ostatní jednoznačně vynikají publikační aktivitou a citovaností svých prací. V příloze uvádím výsledek vyhledávání v databázi ISI (http://isi10.isiknowledge.com), který jsem provedl dne 12.5.2004 v zrcadlovém serveru Karlovy university, a to pro roky 1990 - 2004 a bez odstranění autocitací. Z něho vyplývá, že prof. Michal byl citován více než 670krát, prof. Mandys 163krát. Pro ilustraci, prof. Povýšil byl citován podle mého vyhledávání 81krát.

Proto žádám Českou lékařskou společnost, aby zaručila, že nominace do komisí, kde má členství ve výboru Společnosti patologů většinou vliv, budou nominováni členové společnosti, kteří prokazují své kvality v mezinárodním měřítku.
Bylo by správné, aby o konkrétních krocích, které takto vedení České lékařské společnosti provede, byli členové Společnosti patologů informováni.

S pozdravem,

MUDr. Zdenek Kostrouch, CSc.
Ústav dědičných metabolických poruch
1. lékařská fakulta University Karlovy
Ke Karlovu 2, Praha 2
Příloha: Vyhledávání v databázi ISI pro citovanost v létech 1990 až 2004 bez vyloučení autocitací .
Kopie: Prof. Václav Mandys , Prof. Michal Michal, Prof. František Fakan,
Prof. Ctibor Povýšil, Prof. Milan Elleder, Dr. Vladimír Dvořák