Návrh VZP pro ambul. specialisty na Dohodovací řízení

zobrazeno 1719x

Uveřejněno 15. srpna 2005

Návrh VZP na DŘ o cenách na I. pololetí 2006 pro ambul specialisty. Týká se i patologie!

Návrh VZP na DŘ .
Bude komplement regulován dvakrát? Jednou u klinika, potom on sám?Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná  v ambulantních zdravotnických zařízeních
KRÁCENO     KRÁCENO       KRÁCENO    KRÁCENO

b)   -   Zásady pro aplikaci regulačních opatření podle dohod  ze 3.června 2005
1. Pokud celkové pololetní náklady v jednotlivém segmentu nedosáhnou 100+ X % nákladů referenčního období, nebude segment regulován.  Hodnota  X bude stanovena ve výši 50%  navýšení výběru pojistného mezi rokem 2004 a 2005.

2. Pokud budou tyto náklady vyšší než  100+X%,  dojde k regulaci jednotlivých zařízení.

3. Výpočet výše úhrad a možných regulací bude zpracován pro všechny segmenty poskytovatelů péče odděleně a dále společně pro náklady na léky a ZP včetně položek schvalovaných RL.

4. Do regulací na léky a ZP nebudou zahrnuty pouze velmi nákladné položky: elektrické vozíky,myoelektrické protézy, C-leg, kochleární implantáty,prostředky schvalované neuromodulační komisí.

5. Regulace  budou  zpracovány pololetně.

6. Regulace na vlastní péči bude pouze v segmentu praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů.

7. Pokud dojde k překročení celkových nákladů v segmentech indukované péče, mezi které patří:
          a) komplement
          b) domácí zdravotní péče
          c) fysioterapie
          d) doprava-jen DRNR
          e) lázně a ozdravovny
           f) léky a ZP
     dojde k regulaci v tom nebo v těch segmentech tuto péči indukujících ( tzn. praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, stomatologové), ve kterých došlo k překročení indukovaných nákladů.


8.  Regulace nad hranici 100+X % jak u péče vlastní tak indukované bude uplatněna v plné   výši.
9.  Regulována nebude záchranná služba  a LSPP. Jedná se o péči akutní, která není nikým   indukována.

(4)   Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky se výkony vyžádané péče  jak v referenčním tak i v hodnoceném období ocení v odbornosti 809 hodnotou bodu 1,04 Kč a v ostatních odbornostech hodnotou bodu 0,86 Kč.
  
(5)     Zdravotní pojišťovny poskytnou zdravotnickým zařízením měsíční předběžné  úhrady buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané (event. zdravotní pojišťovnou uznané) zdravotní péče  za příslušný měsíc, nebo ve výši minimálně jedné šestiny 102 % objemu úhrady v referenčním období, přičemž zvolenou formu zachovají po celé období. Předběžné úhrady za celé pololetí budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, tj. vč. vyhodnocení regulačních opatření dle bodu (3).