Přituhuje. ... z korespondence s ZP Min Vnitra .....

Vážený pane generální řediteli,

po konsultaci s ostatními členy Rady SAS mi dovolte, abych reagoval na Váš níže uvedený dopis.


Jak jistě víte, podali někteří členové Sdružení ambulantních specialistů k Ústavnímu soudu stížnost, v níž žádají zrušení regulací obsažených v §17, odst. 14, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojistění. Toto je také důvod nemožnosti získání našeho souhlasu s Vaším postupem.

V této souvislosti bychom rádi Vás osobně - i Svaz zdravotních pojišťoven ještě požádali o následující:

1. Odložení případných regulací do doby verdiktu Ústavního soudu. Jistě Vám je jasné, že případné zrušení inkriminovaného odstavce by mělo retroaktivní účinek, tzn., že byste museli regulované peníze vracet a ve svém důsledku by to pro Vás znamenalo jen vyšší náklady, než v případě vyčkání na verdikt Ústavního soudu.

2. Pokud se Vaše, či jiná zdravotní pojišťovna rozhodne regulace přesto uplatnit, pak důrazně požadujeme, aby tak bylo učiněno plošně, aby této regulaci podléhali i ambulance nemocniční. V opačném případě by naše Sdružení  bylo nuceno obrátit se Úřad pro hospodářskou soutěž, popřípadě hledat další zákonné způsoby, kterými by bylo možné se před těmito neobjektivními regulacemi bránit. Jistě bychom využili i podání žaloby ve smyslu § 42 zákona č. 5131991 Sb., Obchodní zákoník, odst. 2), nedovolené omezování hospodářské soutěže.

Vážený pane generální řediteli, současný vývoj transformace zdravotnictví směřuje k integraci ambulantní složky do nemocnic. Jak jsme již opakovaně diskutovali, pokud se tak skutečně stane, zmizí i důvod existence zaměstnaneckých pojišťoven, neboť financování nemocnic z jedinného zdroje bude mnohem jednodušší. Veškeré ataky na soukromý ambulantní sektor, které budou zaměstnanecké pojišťovny vyvíjet, se tedy v důsledku  obrátí proti nim. Věříme, že i Vy si toto plně uvědomujete a že tomu přizpůsobíte své další kroky, abychom se mohli, bude-li to třeba, vrátit k dobré spolupráci, na kterou jsme z dřívější doby zvyklí.

S úctou

MUDr. Zorjan Jojko
výkonný místopředseda SAS ČR


****************************************************************
****************************************************************

----- Original Message -----
From: Jiri.Svatos@zpmvcr.cz
To: Kardiomed
Cc: Karel.Satera@zpmvcr.cz ; Jozef.Vlcan@zpmvcr.cz
Sent: Friday, June 24, 2005 1:02 PM
Subject: Omezení úhrady zdravotní péče podle § 17 zák. č. 48/1997 Sb.,Vážený pan místopředsedo,

je nám velice líto Vašeho nesouhlasu námi navrženými kriterérii k omezení úhrad zdravotní péče podle § 17 odst. 14 zák. č. 48/1997 Sb.


S Vašim stanoviskem se nemůžeme ztotožnit z těchto důvodů:

Zdravotní pojišťovny jsou podle § 17 odst. 14 zákona č. 48/97 Sb. oprávněny omezit úhrady zdravotní péče.
Využití tohoto oprávnění závisí výhradně na rozhodnutí pojišťovny.
S tímto stanoviskem se ztotožňují i právnici ČLK.
  
K Vaším námitkám obecně sděluji, že oprávnění zakotvena v zákoně jsou nadřazena vyhlášce.
K jednotlivým námitkám pak uvádím.

a) Dohodovací řízení podle § 17/5 jedná o hodnotě bodu a výši úhrad zdravotní péče (případně regulačních onezeních),  nikoli o omezení  objemu úhrad jak to uvádíte ve svém stanovisku.

b) Ustanovení čl. 6 rámcových smluv stanoví: "Zásady uplatňování omezení úhrad zdravotní péče podle § 17 se projednávají mezi zástupci pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení". ZP MV ČR Vám  sdělila  (kritéria) zásady pro omezení úhrad. Vaše reakce však byla negativní a nepřesvědčivá.

c) Ust. § 17 pouze stanoví, že omezení úhrady se provede po předchozí kontrole ZZ. Kontrola ZZ se podle § 42 zákona č. 48/97 Sb. provádí přednostně prostřednictvím dat informačního systému. Tomuto způsobu kontroly (před fyzickou kontrolou) dává přednost nejen zákon, ale i rámcová smlouva.  
    
Vzhledem k výše uvedenému a zejména k tomu, že někteří AS velice výrazně překračují limity stanovené  schváleným ZPP, je ZP MV ČR nucena při omezení úhrad zdravotní péče  postupovat v souladu s kritérii, které Vám byly záslány dne dne 9. 6. 2005


S pozdravem

Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA
generální ředitel ZP MV ČR

*************************************************************
*************************************************************

Sent: Tuesday, June 28, 2005 9:32 AM
Subject: RE: Dopis gen. řed. poj. 211-omezení úhrady ZP podle § 17 zák. č. 48/1997 Sb.


Vážené kolegyně a kolegové,

     doslova ze židle mě zvedla věta, že s omezováním zdravotní péče dle § 17 odst. 14 zákona 48/97 Sb. souhlasí právníci ČLK. O ničem takovém nevím a pokud jsem s nimi hovořil, tak vždy říkali, že toto ustanovení lze aplikovat výhradně po provedení kontroly revizním lékařem u konkrétního zařízení a nikoliv plošně. Nechám dopis okomentovat naším právním oddělením a sdělím Vám výsledek. ČLK samozřejmě nesouhlasí s celým ustanovením § 17 odst.14 a snažíme se jej ze zákona 48/97 Sb. dostat ven. Výklad zdravotních pojišťoven považujeme za neseriózně účelový.

Přeji pěkný den

David Rath