Osvědčení o specializované způsobilosti

zobrazeno 1839x

Uveřejněno 24. června 2005

Právní analýza JUDr. Macha

MUDr. I. Juliš, CSc.
Předseda OK – patologie

V Praze dne: 23.6.2005
č.j.:  946/05
Vyřizuje: Mgr. Martina Vičanová

Vážený pane předsedo, Vážená paní předsedkyně,
   v příloze si Vám dovoluji zaslat stanovisko JUDr. Jana Macha, ředitele právního oddělení ČLK, které se
týká problematiky licencí získaných před platností Zákona 95/2004 Sb. a dále poté, co Zákon vstoupil v platnost.
Velmi zdvořile Vás žádám o předání stanoviska na příslušný Výbor odborné společnosti ČLS JEP.
S úctou

MUDr. Eva Klimovičová
          výkonná sekretářka VR ČLK


=====================================================================================================================


Musí lékař žádat Ministerstvo zdravotnictví ČR
o vydání osvědčení o specializované způsobilosti?


V poslední době se lékaři často dotazují, zda i když podle zákona č. 95/2004 Sb. automaticky
splňují podmínky pro specializovanou způsobilost příslušné odbornosti, musí žádat Ministerstvo
zdravotnictví ČR o vydání osvědčení o tom, že získali specializovanou způsobilost.

Jak již bylo několikrát konstatováno, lékaři, kteří podle předchozích právních předpisů získali
specializaci 2. stupně v základním oboru a lékaři, kteří podle předchozích právních předpisů získali specializaci v nástavbovém
oboru, s výjimkou oboru audiologie nebo foniatrie, získávají automaticky specializovanou způsobilost v příslušném oboru podle
zákona č. 95/2004 Sb.  Tuto skutečnost nesporně stačí prokázat dokladem o absolvování příslušné atestace, aniž by bylo nutno
žádat o osvědčení Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Rovněž lékaři, kteří získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe a nejméně pět z
posledních šesti let nepřetržitě vykonávali zdravotnické povolání lékaře získávají specializovanou způsobilost podle zákona
č. 95/2004 Sb. Pokud osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe získali před 19.4.2004, není sporu o tom, že toto
osvědčení zůstává novými zákony nedotčeno a jsou bez jakéhokoli osvědčení z Ministerstva zdravotnictví ČR oprávněni vykonávat
soukromou lékařskou praxi. O tom, zda stejnou účinnost má i osvědčení ČLK vydané pod 19.4.2004 je veden spor, o kterém
jsme již informovali.

Soukromému lékaři,který získal osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe před 19.4.2004, tedy rozhodně
postačí toto osvědčení k registraci nestátního zdravotnického zařízení a nepotřebuje osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pokud jde o lékaře – zaměstnance, zaměstnavateli by rozhodně mělo stačit, pokud doloží lékař, že složil atestaci
1. stupně v základním oboru podle předchozích právních předpisů, má osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe a
pět z posledních šesti let nepřetržitě vykonával zdravotnické povolání lékaře. Problémem je, že zdravotní pojišťovny k tomu,
aby příslušnému zdravotnickému zařízení, které je zaměstnavatelem lékaře proplácely výkony těchto lékařů jako výkony plně
kvalifikovaných nositelů výkonů, požadují od zaměstnavatelů lékařů – zdravotnických zařízení osvědčení Ministerstva zdravotnictví
ČR o tom, že tito nositelé výkonů splňují podmínky specializované způsobilosti. Pokud o to tedy v těchto případech zaměstnavatel
svého zaměstnance požádá, aby mohl doložit zdravotním pojišťovnám, že jeho nositel výkonů má skutečně specializovanou
způsobilost, bude patrně vhodné zaměstnavateli vyhovět a o osvědčení o specializované způsobilosti Ministerstvo zdravotnictví
požádat. K tomu je třeba doložit jednak doklad o absolvování atestace 1. stupně v základním oboru, podle předchozích právních
předpisů, jednak osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe a dále doklady o tom, že nejméně pět z
posledních šesti let vykonával příslušný lékař zdravotnické povolání lékaře. Ministerstvo zdravotnictví ČR by posléze na základě
těchto dokladů mělo bez problémů osvědčit specializovanou způsobilost takového lékaře.

Pokud by se tak nestalo, je třeba požadovat, aby ministerstvo vydalo jakékoli rozhodnutí, proti kterému je posléze možno
podat rozklad. Ministerstvo zdravotnictví ČR je povinno o žádosti o vydání osvědčení o specializované způsobilosti rozhodnout,
ať již kladně či záporně a proti případnému zápornému rozhodnutí lze podat opravný prostředek – rozklad, popřípadě i žalobu
u soudu.

                                                                                                  JUDr. Jan Mach
                                                                                      ředitel právního oddělení ČLK