Zápis ze schůze výboru SČP dne 19.11.2004

zobrazeno 1356x

Uveřejněno 2. prosince 2004

Společnost českých patologů České lékařské společnosti J.E. Purkyně


Zápis ze schůze výboru 19.11. 2004


Přítomni (abecedně bez titulů):  Dušková, Dvořáčková,  Honsová, Horáček, Juliš, Kerekes, Kolář, Palas, Povýšil, Ryška, Šteiner.
Omluveni: Rejthar
Místo konání:  Ústav patologie  1. LF UK a VFN, Praha 2, Studničkova 2

1) prof. Povýšil informoval o dopisu ministryně zdravotnictví ohledně skríningu cervikálního karcinomu. Budou připraveny dva dopisy, jeden s odpověďmi na zadané otázky, druhý s podrobnějším stanoviskem Společnosti českých patologů k otázce zajištění skríningu. Znění bude publikováno po odeslání na . Rovněž bylo konstatováno, že komise MZ ČR pro standardy byla zrušena a má být vytvořena nová.
2) výbor požádá dopisem zdravotní pojišťovny, aby přezkoumaly ve svém území působnosti oprávnění lékařů k provádění gynekologických cytologií. Juliš
3) k dopisu předsedy Pneumologické společnosti prof. Peška pošle prof. Povýšil  odpověď za Společnost českých patologů . Bude navrženo utvoření pracovní skupiny ve složení dva zástupci Společnosti českých patologů , dva zástupci SKC, dva zástupci Společnosti pneumologické k zajištění působnosti dříve dohodnutých principů odborné přípravy a zkoušení pro udělení způsobilosti k diagnostice pneumologických cytologií.
4) dr. Juliš informoval o jednání s pojišťovnou. Bude znovu odeslán dopis s žádostí o revizi sazebníku výkonů v otázce vykazování polychromatického barvení.
5) skupina pro odborné standardy připraví návrhy koncepce vyšetření ca mammae (prof. Kolář, prof. Rejthar) a sentinelových uzlin (dr. Dvořáčková)
6) Výbor podpoří odmítavé stanovisko prim. Váchy k dopisu, který mu byl zaslán ohledně pitevního provozu v  odd. patologie Šumperk.
7) dr. Dvořáčková  a doc. Horáček připraví stanovisko k stížnosti prim. Blasche.
8) prof. Povýšil informoval o novém systému atest. zkoušek. Do 30.6.05 probíhají atestace podle dosavadního systému. Po tomto termínu by měla být v našem oboru jednostupňová atestace, kterou bude možno složit po 5 letech přípravy. Náplň oboru bude v podstatě shodná s dosavadními požadavky na I. a II. atestaci. Po prvních dvou letech budou ověřovány znalosti z autoptické diagnostiky a gynekologického skríningu, aby mladí patologové mohli v těchto oblastech pracovat samostatně.
9) textová část materiálu z doškolovacích IPVZ kurzů bude publikována na www.patologie.info (po konání kurzu, v případě, že lektoři dodají texty včas, pak i v předstihu).
10) dr. Dvořáčková a pí. Váchová si upřesní pravidla vedení pokladní knihy a účtů SKC.
11) prof. Šteiner informoval o kalkulaci příspěvku Společnosti českých patologů zahrnujícího i časopis Česká a slovenská patologie. Oproti izolovaným platbám je s předplatným časopisu ve výši 775,- Kč o 100 Kč nižší. Výbor apeluje na vedoucí pracovišť, aby podpořili tento výdaj zvláštní odměnou.
12) doc. Horáček informoval o přípravách sjezdu českých a slovenských patologů v Rožnově. Bude pozváno cca 6 zahraničních hostů.
13) prof. Povýšil předložil návrhy dat pro konání českého sjezdu v Praze. Výbor zvážil časové možnosti a kumulaci akcí a rozhodl spojit na návrh doc. Ryšky sjezd českých patologů s akcí Seminář mladých patologů dubnu 2005 v Litomyšli. Definitivní rozhodnutí bude po ověření místních možností publikováno na www.patologie.info .
14) výbor hodnotí příznivě vzhled nových stránek www.patologie.info. rubrika  inzerce – bližší podmínky se objeví na www.patologie.info.
15) dr. Honsová informovala o jednání na ČLS JEP ohledně členské základny. Po 6.12. bude realizována schůzka s doc. Marešovou, předsedkyní Revizní komise ČLS JEP. Účastní se dr. Honsová a prof. Povýšil.  
16) výbor schválil přijetí následujících nových členů: MUDr. Matěj Radoslav, MUDr. Ryšavý Roman, MUDr. Slaná Bronislava.
17) prof. Šteiner informoval o stavu časopisu. Je třeba zvýšit přísun publikací.
18) Výbor schválil vedle stávající Hlavovy ceny novou cenu - za práci publikovanou v ČS patologii. Je dotována částkou 5000,- Cena nese jméno Bednářova zakladatele a dlouholetého vedoucího redaktora prof. Blahoslava Bednáře.  Hlavova cena je dotována částkou 10 000,- Kč, separáty publikovaných prací (doma i v zahraničí), jež se o cenu ucházejí, zasílejte prof. Povýšilovi.  Podrobnosti viz www.patologie.info
19) příští schůze výboru se bude konat 28.01.2005 v v Praze.

zapsala: J. Dušková