Vyhláška k úhradám zdravotní péče na II. pololetí 2005

zobrazeno 139x

Uveřejněno 18. března 2005

Oddělení protokolu, zahraničních styků a komunikace s veřejnostíMgr.Václav Šebor, vedoucí oddělení, tel.: 224972601, 224972167, e-mail: tis@mzcr.cz

Vyhláška k úhradám zdravotní péče na II. pololetí 2005

15.03.2005 - Ministryně zdravotnictví na poradě vedení dne 8. března 2005 rozhodla o strategii úhrad zdravotní péče na II. pololetí 2005 a o Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. U obou vyhlášek Ministerstva zdravotnictví se předpokládá účinnost od 1. července 2005.V rámci návrhu úhrad zdravotní péče na II. pololetí 2005 bylo rozhodnuto o navýšení 0 % pro všechny segmenty zdravotní péče oproti referenčnímu kterým je II. pololetí roku 2004.
U Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami bylo rozhodnuto o přijetí výkonů a dalších úprav, které byly přijaty řádným dohodovacím řízením, beze změny ve struktuře indexace výkonů a bez navýšení jejich bodové hodnoty. O dílčích změnách může být rozhodnuto v rámci veřejného zájmu a docílení souladu s dalšími právními předpisy.
Cílem uvedené strategie je umožnit vyšší růst příjmů z veřejného zdravotního pojištění ve II. pololetí 2005 oproti výdajům a tím přispět ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění oproti současnému nepříznivému stavu, který se projevuje vznikem a růstem závazků Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (zatím) po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením, které v dosahují cca 9 mld. Kč.Dle údajů z přerozdělení pojistného dochází v současnosti k 8% růstu výběru pojistného oproti stejnému období minulého roku.
Během I. pololetí 2005 očekáváme realizaci tzv. předsunuté platby za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát. S přihlédnutím k výše uvedenému vývoji Ministerstvo zdravotnictví trvá na dodržování vyhlášky č. 50/2005 Sb. o úhradách zdravotní péče v I. pololetí 2005, neboť je přesvědčeno o vytvoření dostatečných ekonomických předpokladů pro její plnění bez ohrožení finanční stability systému veřejného zdravotního pojištění. V případě zjištění nedodržování uvedené vyhlášky využije Ministerstvo zdravotnictví všech nástrojů, které vyplývají z platných právních předpisů.