Komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla

zobrazeno 148x

Uveřejněno 30. března 2005


Zápis z jednání Komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla
ze dne 14. února 2005přítomní dle prezenční listiny, jednání vedl: MUDr. D.Štambera, náměstek ministryně

1. Představení nových členů
seznam nového složení komise je v příloze zápisu. Členové komise doporučují znovu jmenovat zástupce Asociace krajů ČR.

2. Návrh nového statutu
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně počtu členů komise a poměru zastoupení zástupců poskytovatelů navrhují členové komise nové znění statutu. Při otázkách týkajících se financování bude při hlasování nutný konsensus. MUDr. Dolanský požaduje, aby se jednání nadále účastnila MUDr.Uhrová. Funkci tajemníka bude nadále vykonávat MUDr.L.Krejčová, odbor zdravotní péče MZ

3. Připomínky k minulému zápisu
k bodu 3. Úhrada screeningového vyšetření - OPRAVA
Členové komise zkonstatovali, že v rámci standardního procesu dohodovacího řízení není konsensus možný. Někteří členové navrhovali doporučit paní ministryni jako její poradní orgán vyhlášení agregovaného kódu výkonu cervikovaginální screeningové cytologie ve veřejném zájmu, tento návrh však nebyl jednomyslně schválen.
Agregovaný kód se jeví jako optimální zástupcům ČGPS ČLS JEP,  Společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii a VZP ČR. Zástupci SKC  a SČP připomněli, že návrh agregovaného kódu byl odmítnut naprostou většinou účastníků plenární schůze SKC na XV. cytologickém dni v Brně. Z konsensu vzniklého na pracovním setkání zástupců SKC a SČP ČLS JEP vznikla dohoda o preferenci použití stávajících kódů odbornosti 823 i pro účely celonárodního screeningu. Návrh s kalkulacemi bude předložen zástupcům pojišťoven.
Obecně: Zápisy budou rozesílány v definitivní podobě až po připomínkování všech členů.

4. Společné prohlášení zástupců Společnosti českých patologů ČLS JEP a Společnosti klinické cytologie
Toto prohlášení je přílohou zápisu. Členové komise se k němu vyjádřili a poté doporučili stávajícího zástupce ČGPS ČLS JEP v komisi neměnit. Zástupci Společnosti patologů a Společnosti klinické cytologie nepovažují za nutné své zásadní stanovisko měnit.

5. Zhodnocení dosavadních výsledků Komise pro screening
Všichni noví členové komise byli seznámeni s platným doporučeným standardem uveřejněném ve Věstníku MZ. Zástupci ČGPS ČLS JEP a Společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii zdůraznili nutnost zachování kritérií, která jsou uvedena ve Věstníku, považují je za minimální a nepodkročitelná. Rovněž opakovaně konstatovali nepřijatelnost rajonizace laboratoří, která by ještě zhoršila současný stav.
Zásadní stanovisko zástupců patologů, že koncentrace vyšetření do několika málo center naruší:
o vybudovanou síť zdravotnických služeb,
o návaznost bioptických vyšetření a cyto/histo korelací nálezů,
o možnosti doškolování v oboru, který je garantem morfologických vyšetření a je povinen je zajistit v celé šíři.
Nejedná se o obhajování nekvalitních laboratorních provozů vedených kteroukoli ze zúčastněných odborností, ani o snahu o zavedení rajonizace, což je patologům a cytologům podsouváno. Zástupci Společnosti patologů a Společnosti klinické cytologie prohlašují, že kritéria uvedená v Metodickém opatření Věstníku MZd byla účelově vytvořena členy Komise a je nutno toto opatření přepracovat. Sdružení soukromých patologů i Spol. českých patologů ČLS JEP doporučuje vypracovat i kritéria účasti kliniků - gynekologů na screeningovém programu - včetně požadavků na délku praxe, počet registrovaných pacientek v ordinaci, kvalifikaci, doškolování v kolposkopii, metodu kontroly kvality práce v ordinaci.
Žádají proto partnery v Komisi o vypracování podmínek pro účast gynekologů na screeningovém programu. Zástupci Společnosti patologů a Společnosti klinické cytologie předloží do příštího zasedání Komise podmínky pro účast morfologických laboratoří v programu.

6. Zhodnocení dosavadních výsledků pilotního programu
členové komise informovali o situaci  v odborných společnostech a ve zdravotních pojišťovnách.
VZP – ve dvou okresech jsou pozvánky již téměř rozeslány, ve třetím dokončují
SZP – budou podány konkrétní informace na dalším jednání. MUDr. Dolanský v rámci informace o spuštění projektu sdělil, že je třeba podpořit jak aktivní zvací formu žen na screeening, tak také nezavrhovat případně dát možnost průchodu alternativního přístupu volby oslovení pojištěnkyň pojišťovnami,např.  prostřednictvím např. zpravodajů apod. s tím, že v časovém odstupu provést analýzu vhodnosti volby, kterou pak upřednostnit.  

7. Návrh struktury  Programu screeningu  - pracovní verze - zástupci Společnosti patologů ČLS JEP a Společnosti klinické cytologie
návrh přednesl MUDr.Juliš, po všeobecné diskusi bylo zkonstatováno, že princip screeningového programu vnímají odborné společnosti velmi podobně. Na další jednání předloží souhrn podkladů pro stávající doporučený standard MUDr.Ondruš.
Zástupci SČP se domnívají, že k úspěšné realizaci programu screeningu je třeba využít stávající sítě laboratorních kapacit, při splnění podmínek Standardu cytologického vyšetření, vypracovaného společně zástupci Společnosti patologů a Společnosti klinické cytologie. Postrádají v současném programu screeningu jakoukoli koncepci struktury programu – epidemiologickou, preklinickou, analytickou, včetně struktury sledovaných dat, takže současné podobě by Program mohl jen stěží být úspěšný

8. Organizace schvalování jednotlivých žádostí
Jednotlivé žádosti jsou a budou nadále na Ministerstvu zdravotnictví evidovány. Pracovištím bude rozesílán dodatek k žádost („akreditační formulář“) s tím, že poskytnutí údajů není povinné a zatím pouze orientační. Na příštím jednání bude formulář po odborné stránce znovu připomínkován. Do konce března oznámí členové komise své návrhy tajemníkovi komise

9. Různé - nejasnosti akreditačních formulářů budou vyřešeny v průběhu dalších jednání

10. Termín dalšího jednání: předběžně 18. dubna v 10 hod. Do tohoto termínu se sejdou zástupci odborných společností a zdrav. pojišťoven. Závěry jednání oznámí do konce března tajemníkovi komise.

Zapsala: MUDr.L.Krejčová