Z Á P I S

z mimořádné schůze užšího předsednictva ČLS JEP, konané dne 15.03.2004 od 12,00 hod. v Lékařském domě v Praze.

Přítomni: prof. Blahoš, prof. Homolka, doc. Marešová, Ing. Vičarová

Hosté: za SČP: prof. Mandys, prof. Michal, prim. Čuřík.


Prof. Blahoš:
zdůraznil, že předsednictvo klade důraz na to, aby se odborné problémy řešily v odborných společnostech přímo.
Protože v případě Společnosti českých patologů byly porušeny stanovy, předsednictvo se rozhodlo pozvat na jednání zástupce výboru SČP.
Vědecký sekretář společnosti ČP prof. Mandys omluvil předsedu společnosti pro nemoc a vznesl dotaz k rozhodnutí RK ČLS JEP a důvod kontroly.

Doc. Marešová:
ke kontrole společnosti došlo na základě písemné stížnosti pracovního předsednictva shromáždění patologů, kteří požádali o založení další společnosti - Společnosti komplexní patologie.
Předsednictvo se domnívá, že rozdělení společnosti neřeší vzniklé problémy stávající společnosti. Protože společnost nezvolila (nemá) RK, byla dle stanov pověřena řešením situace RK ČLS JEP.
RK ČLS JEP zjistila porušení stanov v těchto bodech:
 1. chybí zápisy výboru - dodány dodatečně v měs. II/2004 za celé
  volební období
 2. chybí zápis volební komise - dodatečně předán členem výboru zápis
  volební komise 15.03.2004
 3. v žádném zápise není seznam schválených nových členů
 4. nebyla svolána mimořádná plenární schůze, v zápise výboru ze dne 19.12.2003 je uvedeno, že nebyla přiložena písemná žádost s podpisy.
Seznam s podpisy byl odeslán rovnou k rukám doc. Marešové 06.12.2003 a fotokopie s podpisy byla předána RK ČLS JEP.
Ze zápisu z 06.02.2004 je zřejmé, že nedošlo k souhlasu svolání plenární schůze.
RK ČLS JEP zkontrolovala přihlášky a seznam členů v období 26.09.2001 - 31.12.2003 - bylo přijato celkem 49 nových členů; nejsou však uvedeni v zápisech ze schůzí výboru.
Se souhlasem předsednictva byli zástupci výboru společnosti seznámeni s tím, že platí rozhodnutí RK ČLS JEP ze dne 02.03.2004:
 1. svolat v co nejkratší době (max. do 3 měs.) plenární schůzi společnosti českých patologů.
  Tam zvolit volební a mandátní komisi pro volbu výboru a RK.
 2. pokud výbor schválí přijetí nových členů (49), přijatých do 31.12.2003, mají i tito právo volit a být voleni.
 3. Budou-li volby korespondenční, volební lístky budou řádným členům odeslány ze sekretariátu ČLS JEP a tamtéž se budou odesílat.
  Otvírání obálek se účastní člen RK ČLS JEP.
Prof. Mandys:
souhlasí s rozhodnutím RK ČLS JEP.
Byl mu předložen k nahlédnutí seznam členů, žádajících o schválení plenární schůze ze dne 06.12.2003.
Žádá, aby se zástupce RK ČLS JEP zúčastnil i plenární schůze, jejíž termín oznámí v dohledné době sekretariátu ČLS JEP.

V Praze dne 15.03.2004

Zapsala: Ing. H. Vičarová

Zkontrolovala: doc. V. Marešová