Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP,
konané 22.4.2005 v průběhu Sjezdu patologů v Litomyšli


Přítomni (abecedně bez titulu): Dušková, Honsová, Horáček, Juliš, Kerekes, Kolář, Palas, Povýšil, Ryška, Šteiner

 1. Schůze výboru navázala na Pracovní schůzi patologů, konanou v Litomyšli dne 22.04.05, na které byla předsedou prof. Povýšilem přednesena informace o činnosti za období 2004 – 2005.
 2. Český sjezd patologů v r. 2006 se bude konat v Olomouci, datum bude upřesněno.
 3. Přípravy Česko-slovenského sjezdu v září 2005 pokračují. V krátké době bude rozesláno 2. oznámení.
 4. Výbor schválil ustavení pracovních skupin odborných sekcí molekulární patologie a neuropatologie v rámci Společnosti českých patologů.
 5. Výbor projednal a schválil přihlášky následujících členů: MUDr. J. Bártová, MUDr. P. Fiala, Ph.D.,  MUDr. M. Posltová, MUDr. I. Zavřelová.
 6. Prof. Povýšil informoval o systému atestačních zkoušek. Bude definitivně dotvořen po 6.6., kdy se rozhodne, zda zavedení nového systému atestací začne platit po 30.6.05, nebo až po dvouletém přechodném období. Nová náplň našeho oboru byla schválena MZ ČR a je uvedena na internetových stránkách IPVZ a naší Společnosti. Náplň svým obsahem zahrnuje požadavky obsažené v náplni dřívější I. a II. atestace. Po prvních dvou letech bude postupová zkouška z autoptické diagnostiky a cytologického gynekologického skríningu.
 7. Výbor schválil návrh Metodického postupu standardního vyšetření sentinelových uzlin, dodaného pracovní skupinou dr. Dvořáčkové, a to v tzv. úsporné variantě, bez průkazu receptorů v mikrometastázách. Materiál bude předán Onkologické Společnosti ČLS JEP, přednesen na Brněnských Onkologických dnech v květnu 2005. Bude publikován na webových stránkách Společnosti a v časopise Česká a Slovenská patologie.
 8. MUDr. Juliš dopracuje dopis pro pojišťovny o nárůstu spotřeby materiálu v souvislosti s rozsahem prokrajování vyšetřovaných sentinelových uzlin. Součástí bude i výše zmíněný Metodický postup vyšetření sentinelových uzlin.
 9. Výbor schválil výsledek jednání zástupců Společnosti patologů a Společnosti klinické cytologie s pojišťovnami ve věci nového skríningového gynekologického cytologického kódu. Vědečtí sekretáři obou  Společností připraví dopisy pro pojišťovny  o souhlasném postoji obou Společností k domluvenému kódu. Dopis bude publikován na www.patologie.info a bude součástí Návrhu nového kódu výkonů pro Dohodovací řízení k Seznamu výkonů, který obě společnosti předloží Pracovní Skupině 2.
 10. Výbor vyslechl informaci doc. Duškové o obsahu Sdělení oficiálního stanoviska Společnosti českých patologů k programu screeningu Ca hrdla děložního, které bylo vyžádáno Onkologickou společností ČLS JEP. Abstrakt je publikován na našich www.
 11. Výbor vyjádřil kladné stanovisko k navrhovanému týdennímu školení v gynekologické cytologii  pod hlavičkou odborné společnosti. Školení bude vedeno doc. Horáčkem v Ostravě.
 12. Výbor schválil termín další pracovní schůzky v souvislosti s konáním týdenního doškolovacího kurzu v Praze, datum a hodina budou upřesněny.


Zapsala: doc. Dušková

Příloha: Zpráva o činnosti výboru SČP ČLS JEP v období 1.5.2004 do 30.3.2005


Zpráva o činnosti výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP
v období od 1.5. 2004 do 30.3.2005
(přednesena na pracovní schůzi dne 22.4.2005 v Litomyšli)Výbor převzal iniciativu ihned po svém zvolení Plenární schůzí 1.5.2004. Vzhledem ke stížnosti MUDr. Kostroucha a některých členů bývalého výboru Společnosti byla na jejich žádost prověřena legálnost volby nového výboru. Revizní komise ČLS JEP potvrdila platnost voleb po všech stránkách a se všemi důsledky.

Ihned po převzetí funkce nový výbor požádal o předání veškeré dokumentace.

Dále bylo vytvořeno nové logo Společnosti a zajištěny všechny náležitosti, související s administrativní agendou.

Výbor požádal Revizní komisi naší Společnosti, aby provedla revizi členstva. Bylo zjištěno, že více než 80 klinických lékařů se přihlásilo v době, kdy výbor nebyl kompetentní přijímat nové členy, a proto jejich členství bylo prohlášeno za neplatné. Seznam všech členů byl publikován na webových   stránkách Společnosti.

Nově byly zřízeny webové stránky naší Společnosti, které byly během roku hojně využívány.

Výbor Společnosti navrhl nový způsob platby členských příspěvků, jejichž součástí by byla i platba za časopis Společnosti.

Výbor Společnosti se zabýval otázkami souvisejícími s koncepcí oboru. Doporučil, aby jednotlivá oddělení patologie prováděla veškeré práce v rámci patomorfologické diagnostiky v celém komplexu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o monoprimariáty, či pracoviště se širším personálním obsazením. Tento přístup umožní zachovat současnou síť pracovišť patologie, kterou považujeme za minimum potřebné k udržení úrovně oboru i patřičné úrovně našeho zdravotnictví.

Znovu byla projednávána otázka tzv. druhého čtení a bylo jednoznačně rozhodnuto, aby principy  dosud platné a již dříve publikované v Čs. patologii byly zachovány.

Tyto principy koncepce oboru byly stvrzeny 22.9.2004 na společné schůzi výboru Společnosti a Poradního sboru Společnosti patologů.

Výbor Společnosti ustavil Poradní sbor z předních odborníků našeho oboru. Vytvořil tyto odborné komise – pro doškolování, pregraduální výuku, metody, přístrojovou a věcnou vybavenost pracovišť, síť pracovišť, cytologii, transplantační patologii, zahraniční styky, odborné standardy a odborný audit.

Výbor projednal a schválil koncepci nové náplně pro přípravu k atestaci v našem oboru, která by měla trvat 5 let. Po 6.6., kdy se rozhodne, zda zavedení nového systému atestací začne platit po 30.6.05, nebo až po dvouletém přechodném období. Nová náplň našeho oboru byla schválena MZ ČR a je uvedena na internetových stránkách IPVZ. Náplň svým obsahem zahrnuje požadavky obsažené v náplni dřívější I. a II. atestace. Po prvních dvou letech bude postupová zkouška z autoptické diagnostiky a cytologického gynekologického skríningu.


Výbor Společnosti započal jednání s jinými odbornými společnostmi. Doc. Dušková zahájila jednání s představiteli Pneumologické společnosti za účelem určení zásad k provádění cytologických pneumologických vyšetření. MUDr. Honsová, doc. Ehrmann, prof. Kolář a MUDr. Dvořáčková mají na starost jednání s odbornými Společnostmi pro mikrobiologii a genetiku v otázkách  tzv. sdílených kódů.

Další jednání probíhají s představiteli Onkologické společnosti, s nimiž řešíme problematiku provádění nezbytných vyšetření v případě karcinomu mammy, principu vyšetření sentinelových uzlin a cytologického gynekologického skríningu. S gynekology proběhla jednání v otázkách gynekologického skríningu.

Komise pro gynekologický standard při MZ ČR byla rozhodnutím paní ministryně Emmerové zrušena a  jmenována nová. V nové komisi má nyní naše Společnost 4 zástupce – doc. Duškovou, doc. Horáčka, MUDr. Juliše a MUDr. Tretiníka. Vzhledem k tomu, že nově jmenovaná komise postupovala i nadále způsobem, který je pro nás zcela nepřijatelný, vyjádřili jsme dopisem paní ministryni  nespokojenost s prací tohoto útvaru. Zároveň jsme poslali návrh změn dosud platné vyhlášky o gynekologickém skríningu. Kromě toho, že žádáme zrušení požadovaných drahých přístrojů pro cytologické vyšetření, zároveň jsme navrhli, aby stanovené minimum 15. 000 cytologických vyšetření za rok se nevztahovalo na žádné zařízení, které je vedené patologem. Patologové mají dostatek zkušeností, aby tato vyšetření sami o sobě ohlídali a zajistili potřebnou kvalitu příslušné cytologické laboratoře. Zatím čekáme na reakci ze strany MZ ČR.

Doc. Horáček a prof. Rejthar připravují návrh vzdělávacího programu pro cytotechnology. V tomto smyslu byly navázány kontakty a spolupráce s představiteli Ústavu pro doškolování zdravotnických laborantek v Brně.

V posledních měsících bylo nutno reagovat na články v Hospodářských novinách, které se vyjadřovaly nepěkným způsobem o práci patologů. V tomto smyslu protestoval oficiálně u vedení reakce prof. Povýšil, který stejné materiály předal paní ministryni a ta je dala k dispozici novinářům. Podobným způsobem reagovali i další členové naší Společnosti. Navíc bylo rozhodnuto, že některá vyjádření, hlavně od dr. Dvořáka jsou v rozporu s etickými principy ČLK, u které jsme podali stížnost.

O pojišťovnách referoval dr. Juliš.

Výbor rozhodl, aby každoročně  byla udělována Bednářova cena  za nejlepší článek publikovaný v Čs. patologii. Za loňský rok byla cena udělena dr. Podholovi za sdělení Podhola M., Urminská H.: Kombinované rentgenologické a mikroskopické vyšetření nehmatných lézí prsu s mikrokalcifikacemi. Čes.-Slov. Patol., 40, 2004, No 1, p 12-17

Hlavova cena za rok 2004 připadla na doporučení příslušné komise Mgr. Strakové a doc. Ryškovi za sdělení:

Ryška A. a kol.:  Epitheloid haemangiosarcoma of the thyroid gland. Report of six cases from a non-Alpine region. Histopathology 2004, 44, 40-46

Straková N. a kol.: The synthetic ligand of peroxisome proliferator-activated receptor-g ciglitazone affects human glioblastoma cell lines;
The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2004, Vol. 309, No 3, Pg. 1239-1247.