Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP,
konané 25.2.2005 v Ústavu patologie 1. LF UK a VFN Praha


Přítomni: Povýšil, Juliš, Rejthar, Šteiner, Ryška, Horáček, Honsová, Kolář, Dušková
Omluveni: Dvořáčková, Palas

1. Prof. Povýšil seznámil účastníky schůze se zápisem ze schůzky konané na půdě WHO z iniciativy výboru České onkologické společnosti a s podporou ředitelky kanceláře WHO v Praze.
Příloha: Zápis z této schůze.
2. Výbor jmenuje členy komise pro skríning cervikálního karcinomu na MZ ČR (Dušková, Tretiník, Juliš, Horáček) k vypracování připomínek k zápisu ze schůze komisí pro standardy,  týkajícího se provádění skríningových cytologických vyšetření a kontroly kvality. Dále tato skupina připraví návrh standard a principů kontroly kvality pro jednání s Onkologickou společností.
3. Vypracované návrhy budou publikovány do 2 týdnů na webových stránkách Společnosti a následně projednány na sjezdu v Litomyšli.
4. Výbor diskutoval o otázce týkající se minimálního počtu vyšetření, požadovaných od cytologické laboratoře participující ve skríningu představiteli gynekologů. Zvažována byla možnost stanovit přechodné období do 30.6.2006, kdy by laboratoře provádějící skríning měly dosahovat požadovaného počtu 15 000 skríningových vyšetření (nikoliv rodných čísel) a přítomnosti dvou skrínerů. S ohledem na podstatu tohoto požadavku bude zpracována i varianta, zvažovaná již před časem ve Společnosti klinické cytologie, že by blízká kooperující pracoviště mohla požadovaného počtu vyšetření (a expozice skrínerů pozitivním nálezům spolu se zastupitelností skrínerů) mohla dosáhnout formulováním pravidelné spolupráce mezi těmito pracovišti.
5. Prof. Povýšil informoval o vývoji příprav nové organizace atestačních zkoušek. V současném období je v závěrečné fázi přípravy před zkouškou 10 adeptů pro atestační zkoušku II. st. a 15 pro atestace I.st. Od 1.7.05 bude pouze jedna atestace, odpovídající obsahově předchozí I. a II. atestaci, kterou bude možno absolvovat již po 5 letech. Zatím není potvrzen náš návrh, aby po prvních 2 letech byla postupová zkouška,  jejíž absolvování by opravňovalo samostatné provádění pitev a gynekologických skríningových vyšetření.
6. Výbor schválil přijetí následujících členů: MUDr. Petr Škapa, MUDr. Mojmír Moulis, MUDr. Soňa Lísová, MUDr. Eva Jandáková, MUDr. Jaroslava Bednářová, MUDr. Aleš Kohout, Ph.D., MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, MUDr. Jan Laco.
7. Prof. Šteiner informoval o korespondenci s ČLS JEP ohledně fúze členského příspěvku SČP a odběru časopisu. Spojení plateb pro tento rok zatím nenastalo. Záležitost bude urgována, o výsledku budou členové Společnosti informováni na webových stránkách. ČLS JEP považuje tento rok za přechodný, od příštího roku se s fúzí schválenou a kalkulovanou předchozí schůzí výboru počítá.
8. Prof. Kolář informoval o Metodickém listu k vyšetření karcinomu mléčné žlázy. Bude vypracován stručnější přehled diagnostického minima a podrobnější výklad. Materiály budou publikovány v časopisech (Česká a slovenská patologie, Klinická onkologie, případně  další).
9. Výbor Společnosti vyzývá k větší aktivitě ve využívání webových stránek diagnostických případů.
10. MUDr. Juliš informoval členy výboru, že byl předán prof. Seemanové Přehled indexů nositelů výkonů.
11. Prof. Kolář  a MUDr. Dvořáčková jsou výborem delegováni k přípravě návrhu kódů sdílených s jinými odbornostmi v oblasti molekulární patologie.
12. Výbor pověřil MUDr. Dvořáčkovou vypracováním metodického návrhu vyšetření sentinelových uzlin a následně i kalkulačního listu tohoto výkonu.
13. Závěrečný termín pro nominace na ceny Společnosti patologů je 15.3.2005. Ceny budou předány v Litomyšli. Diplomy připraví doc. Ryška a prof. Šteiner.
14. Různé:
· prof. Rejthar informoval o návrhu Onkologické společnosti na diagnózy podléhající tzv. druhému  čtení. Výbor redukoval tento výčet a upravený seznam bude předmětem dalšího jednání s Onkologickou společností
· doc. Horáček a prof. Rejthar připraví profily stávajících a plánovaných vzdělávacích programů pro cytotechnology spolu časovým plánem a podmínkami pro žadatele, a to jak v oblasti pouze gynekologické, tam multiorgánové cytodiagnostiky. Zároveň  navrhnou podmínky, za nichž se budou  moci registrovat jako zdravotničtí pracovníci cytotechnologové – absolventi Evropské školy cytotechnologů, kteří tento výukový program absolvovali s maturitou na jiné než střední zdravotní škole.
· MUDr. Juliš informoval o konzultacích, týkajících se etického aspektu článků publikovaných v denním tisku s výroky dehonestujícími práci patologů. Výbor doporučuje vyzvat Etickou komisi ČLS k projednání této otázky.
· Doc. Ryška informoval, že plánovaný termín Sjezdu patologů koinciduje se schůzí lymfomové skupiny. Prof. Povýšil bude jednat s prof. Klenerem o možném přesunu termínu schůze lymfomové skupiny.
· Prof. Povýšil informoval o Slavnostním  otevření sjednoceného Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze dne 14.4.2005 ve 13,00 hod.


Zapsala: J. Dušková

Příloha 1:

Zástupci výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP přijali pozvání iniciované představiteli Onkologické společnosti, spolupracujícími v oblasti skríningových programů WH na jednání,  kterého se zúčastnili představitelé Gynekologické společnosti a virologové.
Hlavním tématem byla diskuse o laboratorním zajištění skríningu karcinomu hrdla děložního. Patologové prezentovali své názory na tuto otázku v rámci pověření, které mají od většiny členů naší Společnosti. Souhrnně lze ve stručnosti jejich vystoupení shrnout následovně:
Vítají diskusi v otázce standardů a laboratorního zajištění skríningu v oblasti gynekologické cytologie. Trvají na tom, že, jako garanti v této oblasti patomorfologických vyšetření, musí všechny odborné i organizační otázky si vyřešit sama Společnost patologů.
Dále bylo řečeno, že  připraví ve spolupráci se Společností klinické cytologie standardy pro zajištění skríningového  programu a principů kontroly kvality. Vyjádřili přesvědčení patologů, že není nutno pro patology zavádět minimální hranici ve výši  15.000. Toto stanovisko však v podstatě odmítli zástupci Gynekologické společnosti, kteří si představují, že každé centrum pro skríning by mělo mít 2-3 skrínerky a ročně vyšetřovat minimálně 15.000 pacientů. Skríningové laboratoře by při tom, podle jejich názoru, měly být odděleny od běžných cytologických diagnostických výkonů, které oddělení patologie budou samozřejmě i nadále provádět bez ohledu na počet vyšetřených pacientek.
Bylo poukázáno a vysvětleno, jak celá situace v této oblasti  vznikla a kým byla zapříčiněna. Tato situace představuje nebezpečí monopolizace některých oblastí oboru, rozklad současné sítě oddělení patologie a narušení sítě pro doškolování mladých patologů.
Bylo dosaženo souhlasu s principem, že patolog musí mít možnost konfrontovat své nálezy cytologické s nálezy bioptickými, a proto není možné materiály k vyšetření „přetahovat“.