DOHODOVACÍ řízení k Seznamu Výkonů – k TEXTOVÉ ČÁSTI

zobrazeno 1739x

Uveřejněno 6. září 2004

Info o tom, jak vypadá Dohodovací Řízení, kde mají všichni rovná práva...

Dne 18.8.04 proběhlo závěrečné kolo Dohodovacího řízení, svolavatelem byla ČLK.
Za SPAT se účastnil Dr. I. Juliš a za Odbornou společnost Dr. E. Honsová jakožto předkladatelé návrhu změn v Seznamu.

V programu bylo 18 jednotlivých návrhů různých odborných společností s diskusí a hlasováním po „segmentech“ (tj. pojišťovny, poskytovatelé, ČLS JEP, jiné společnosti mimo JEP, zástupci pacientů, ČLK).
Projednávány byly podle programu žádosti jednotlivých společností. Hlasování probíhá po segmentech poskytovatelů a obou svazů zdrav. pojišťoven. K přijetí návrhu je třeba souhlasu v obou skupinách – poskytovatelé a plátci (tj. pojišťovny).
Zásadní ze strany pojišťoven bylo odmítnutí návrhu ČLK (Rath) zvýšit indexy poskytovatelů zdr péče. Zástupci Patologů hlasovali stejně jako ostatní poskytovatelé pro. Návrh nebyl přijat (pojišťovny proti), takže cena práce lékařů zůstává stejná jako v roce 1993.
Kromě požadavků Národního centra domácí péče ČR, byly všechny návrhy poskytovatelů zdravotní péče odsouhlaseny všemi, pojišťovny byly vždy proti, takže ke změně textové části pro příslušné žadatele nedošlo.
Návrh Národního centra domácí péče, který požadoval pro provoz zařízení minimální personální kapacitu 5 úvazků, byl odmítnut. Velmi připomínal snahu po monopolizaci služby s vyřazením malých konkurentů z trhu.

O návrhu VZP nebylo jednáno. Byl Dohodovacímu řízení předán 5 minut před zahájením jednání a nikdo neměl možnost se s ním předem seznámit. Návrh obsahoval jen dosavadní textaci Seznamu výkonů. Byl vypuštěn z programu, a proto nemohl být předán k dalšímu projednání na MZ.

Společnost patologů předkládala dva návrhy.
1) K bodu návrhu vykazování výkonů: dle návrhu pojišťovny. Jednou provedený výkon (v 1 den) hradí ZP pro jednoho pojištěnce, jednomu zdravotnickému zařízení pouze jednou.
Spol. Pat. navrhuje vypustit, protože diskriminuje některá zařízení:
Důvody:
a) Peroperační vyšetření a resekát: provedeno 1 den, v jednom zdrav. zařízení, jedním lékařem, na 1 rodné číslo, jde o jednu dg. atd.
b) Biopsie pravého a levého laloku jater (nejde o párový orgán)
c) patolog nemůže vyšetření odmítnout, není v kontaktu s pacientem atd. atd. Nesouhlasíme s tím, aby pojištovny regulovaly péči o pojištěnce na úkor poskytovatelů. Ať tyto problémy řeší se svými pojištěnci.

2) Barvení cytologického preparátu
V textové části : Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.
Návrh: bod vypustit

Zdůvodnění: Patologie (odbornost 807, 823) má dostatek vlastních kódů zahrnujících metodiku zpracování a barvení preparátů, a není třeba si vypomáhat kódem jiné odbornosti. Tento bod byl do seznamu vložen v minulosti, bez projednání a bez souhlasu Odborné společnosti patologů ČLS JEP (navíc ani v archivu jsme nenalezli doklad, zda tento bod byl vůbec kdy předložen Dohodovacímu řízení o Seznamu výkonů).

Jednání bylo přerušeno ve 13.30 hod. před projednáním návrhu Společnosti Patologů (při přerušení jednání dohodnuté body jsou zadrženy a postupují se k dalšímu projednání na MZ až po ukončení jednání). Proto bylo jednání ukončeno (projednané body byly odeslány) a další (dokončení) svolá opět ČLK.

Je nutné, aby se dalšího jednání účastnili 2 patologové, 1 za poskytovatele (SPAT) a druhý za Odbornou společnost.


Zapsala: Eva Honsová