Souhrn z jednání na VZP dne 16.4.2008, která se konala v Praze

zobrazeno 2053x

Uveřejněno 27. května 2008

Jednání se za patology zúčastnil prof. Povýšil,  prof. Ryška a  prof. Ehrmann. Dále byli jednání přítomni onkologové prof. Vyzula a doc. Hajdúch. Jednání vedla za VZP pí. dr. Friedmannová. Dále byli ještě přítomni dr. Netočný a dr. Wágner (zástupci dalších pojišťoven a Koordinační rady Fóra onkologů a VZP).

Při jednání byl předložen dokument s kategorickým nesouhlasem s koncepcí laboratoří prediktivní onkologie.Po poměrně bouřlivé diskusi byly konstatovány následující závěry:

1. Zástupkyně VZP opakovaně deklarovala, že ani zástupci patologů ani zástupci VZP nenavrhovali vznik nových laboratoří. Tím byly vyvráceny obavy z nedávné minulosti ze strany patologů o vyvedení specializovaných výkonů z našeho oboru.

2. Vyšetřování karcinomu prsu bude jako dosud dvoustupňové – první stupeň bude reprezentován běžným imunohistochemickým vyšetřením, vč. receptorů a Her2/neu bez nutnosti použití certifikovaných kitů, tak jak to bylo dosud prováděno na řadě pracovišť oboru patologie. V rámci druhého stupně budou prováděna vybranými laboratořemi vyšetření HER2 pomocí certifikovaných kitů pro imunohistochemii (Herceptest či ekvivalent) a FISH. Pojišťovna trvá na tom, aby tato vyšetření v r. 2008 a 2009 provádělo pouze 6 pracovišť ( s ohledem na respektování min. počtu vyšetření, který zajistí jejich kvalitu)(se zajištěním regionálního pokrytí), která mají s danou problematikou největší zkušenosti.. O event. navýšení počtu vybraných laboratoří, které budou vyšetření provádět se bude jednat v případě vstupu dalších prediktorů.

3. Tento systém může být dle potřeby otevřen i pro další pracoviště, pokud budou splňovat kritéria připravená Společností patologů a plátců péče.v dalších letech. Tyto závěry odpovídají informacím, které poskytl v nedávné minulosti dosavadní výbor SČP ČLS JEP.

4. Společnost musí připravit kritéria pro spuštění programu externí kontroly kvality s cílem plošně zvýšit stávající kvalitu diagnostiky a. vybrané laboratoře zajistí kontrolu své kvality v akreditovaném systému.

5. Zástupci společnosti patologů se shodli na nutnosti pracovních setkání se zástupci onkologů, kde budou předem diskutována aktuální témata a koordinována naše stanoviska tak, aby bylo možné při následných jednáních s plátci dosáhnout maxima možného.

6. VZP přislíbila připravit tzv. kódy VZP pro identifikaci pacienta podrobeného specializovaným vyšetřením v r. 2008 pro výše zmíněných 6 pracovišť... Společnost musí připravit definice jednotlivých kódů, kde je třeba se dohodnout na příslušných časových limitech a otázce tzv. sdílené odbornosti a předložit návrhy registračních listů nových výkonů pro prediktivní vyšetření, které by od l.l.2009 mohly být zařazeny do Seznamu zdrav. výkonů.  Nové výkony by měly zohlednit reálné materiálové náklady(např certifikované kity). Při tom se počítá se zavedením dvou kódů pro vyšetření certifikovanými kity - prediktivní imunohistochemii a na vyšetření FISH.

7. Výběr 6 výše zmíněných pracovišť je zcela v kompetenci patologů. VZP schválila, aby bylo po 1 pracovišti v Plzni, Hradci Králové, Brně a Olomouci. V Praze se počítá se 2 pracovišti. Bližší výběr pracovišť je možno řešit několika způsoby (v preferovaném pořadí): a) dohodou pracovišť patologie v rámci jednoho regionu, b) na základě rozhodnutí vedení příslušného onkologického centra a c) na základě rozhodnutí výboru SČP ČLS JEP. Předpokladem pro výběr je personální, metodické a přístrojové  zajištění a dostatečný počet doposud prováděných těchto vyšetření.


Zápis vypracoval: prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. dne 17.4.2008