Dohoda o opatřeních k zajištění stabilizace

zobrazeno 2156x

Uveřejněno 19. října 2005

Dohoda o opatřeních k zajištění stabilizace
v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2006V návaznosti na „Všeobecnou dohodu“ o opatřeních v systému poskytování zdravotní péče ze dne 3. 6. 2005 proběhla ve dnech 27. září 2005, 5. října 2005, 13. října 2005 a 18. října 2005 jednání u předsedy vlády za účasti zástupců zdravotních pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví, poradců předsedy vlády a prezidenta České lékařské komory. Projednávaným tématem byla opatření k zajištění stabilizace systému veřejného zdravotního pojištění a nalezení východisek ze současné situace růstu zadluženosti systému zdravotního pojištění.

Východiska:
Bylo docíleno shody, že
• Uvedené návrhy budou představovat řešení situace v roce 2006 a nemají ambici řešit reformu systému veřejného zdravotního pojištění v delším časovém horizontu
• Bude vycházeno z analýzy příjmů a výdajů (modelace 3 variant), kterou předložili předsedové správních rad zdravotních pojišťoven na předchozím jednání s panem premiérem:
o očekávané příjmy r. 2006                                  173 mld. Kč
o náklady r. 2006 při nulovém navýšení budou  ve výši       172 mld. Kč
o v roční bilanci r. 2006 vzniká „rezerva“                1 mld. Kč; kterou lze využít pouze na snížení deficitu předchozích let
• Na realizaci nařízení vlády ve mzdové oblasti bude využito části navýšení platby za státní pojištěnce dle bodu 7. Na realizaci se budou podílet jednou polovinou lůžková zdravotnická zařízení (formou vnitřních úspor) a jednou polovinou zdravotní pojišťovny (formou zvýšení úhrad).
• Splnění následujících bodů umožní vyrovnanou bilanci systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2006 a vytvoří prostor pro následné řešení stávajícího kumulovaného deficitu.
Závěry:
1. Bylo docíleno shody v záměru, aby v roce 2006 závazky po lhůtě splatnosti u VZP poklesly oproti r. 2005 a byla zachována rovnováha hospodaření u zaměstnaneckých pojišťoven;
• tím bude zabezpečena vyrovnaná bilance příjmů a nákladů v rámci rozpočtového roku,
• zvýšení příjmů zdravotnických zařízení, zohledňující vliv nařízení vlády ve mzdové oblasti a inflační vlivy v předpokládané výši 2,2 % (2,64  mld. Kč) bude třeba řešit dodatečnými zdroji ze státního rozpočtu (viz bod 7); „inflační navýšení“  nákladů se nepředpokládá u léků a zdravotnických prostředků,
• dílčí snížení závazků po lhůtě splatnosti u VZP a zabránění vzniku závazků po lhůtě splatnosti ostatních zdravotních pojišťoven bude umožněno navrhovanými úspornými opatřeními realizací bodů 5 a 6 a dodatečnými zdroji ze státního rozpočtu dle bodu  7; přes tato opatření se nepodaří v roce 2006 dosáhnout lhůt splatnosti dle Rámcové smlouvy,
• zdravotní pojišťovny a ostatní účastníci jednání jsou si vědomi, že úsporná opatření nesmí vést ke snížení kvality poskytované zdravotní péče.

2. Bylo docíleno shody na tom, že pokud Ministerstvo zdravotnictví vydá úhradové vyhlášky pro r. 2006, nebudou tyto úhradové vyhlášky v rozporu s parametry této dohody.

3. Bylo docíleno shody, že regulace nákladů vyplývající z této dohody v roce 2006 bude zajištěna i na základě zdravotně pojistných plánů (§ 17 odst. 14 zák. č. 48/1997 Sb.) a smluvních ujednání:
• za tímto účelem je třeba, aby byly zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2006 předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu v co nejkratším termínu,
• schválené zdravotně pojistné plány jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2006 budou sestaveny jako vyrovnané a jejich údaje budou respektovány (v souladu se závěry  schůzky u předsedy vlády),
• v případě schválení dodatečných zdrojů ze státního rozpočtu dle bodu 7 bude „nulový“ nárůst nákladů upraven.

4. Bylo docíleno shody, že problematika změny Seznamu zdravotních výkonů, včetně mzdových indexů lékařů, bude předmětem samostatného jednání pracovní skupiny.

5. Bylo docíleno shody, že všechny náklady na léky a zdravotnické prostředky budou řešeny na úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení stanovením prospektivních limitů pro léčiva a zdravotnické prostředky v objemu maximálně 98 % nákladů za rok 2005.
Za tímto účelem je třeba:
• vydání lékové vyhlášky musí vést ke snížení nákladů na léky. Před vydáním musí být provedena ekonomická kalkulace dopadů vyhlášky, na které se shodnou zástupci zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví. Nová vyhláška musí tuto kalkulaci respektovat;
• změnit metodu stanovování maximálních cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, konkrétně  maximální ceny léčivých přípravků a  zdravotnických prostředků y stanovit na úrovni průměru cen v jednotlivých zemích EU násobeném koeficientem odpovídajícím poměru vybraného makroekonomického ukazatele (zodpovědnost MF);
• regulovat kumulovanou obchodní přirážku na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky  formou maximální a degresivní obchodní přirážky dle návrhu ZP  (zodpovědnost MF):
• řídit výdaje u předepisovaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na úrovni výdajů roku 2005 v jednotlivých zdravotnických zařízeních tak, aby byla zachována dostupnost a kvalita zdravotní péče.

6. Bylo docíleno shody v provedení potřebných a oprávněných změn v síti smluvních zdravotnických zařízení tak, aby nedošlo ke snížení kvality a byla zajištěna potřebná dostupnost zdravotní péče pro pojištěnce. K realizaci těchto kroků je potřebná podpora státní správy a samosprávy.
K realizaci těchto změn se doporučuje:
• vytvořit ve spolupráci zastoupených institucí a zástupců krajů jednotnou sadu základních ukazatelů pro sledování a hodnocení kvality pro poskytování zdravotní péče (s využitím dat a analýz Národního referenčního centra). Termín: do 30.6.2006. Výsledků tohoto hodnocení využít při modelaci sítě smluvních zdravotnických zařízení.
• provést revize smluvních vztahů s ambulantními lékaři tak, aby jedné fyzicky podnikající osobě (zaměstnanci) odpovídal maximálně smluvní úvazek 1,0 (kapacitní číslo). Všem, kteří mají kapacitní číslo větší než 1,0 (a přitom jde o fyzickou osobu či jednoho zaměstnance na úvazek 1,0), snížit kapacitní číslo na 1,0,
• zastavit uzavírání nových smluv či rozšiřování stávajících smluv s nákladnými provozy, především hemodialýzy, laboratoře, invazivní pracoviště, NMR, CT, PET. To předpokládá zastavení projednávání nových kapacit v přístrojové komisi MZ s výjimkou případů nutné obnovy stávajících kapacit.
• vydat nový indikační seznam pro lázeňskou péči dle návrhu zdravotních pojišťoven z r. 2004, s platností nejpozději od 1. 4. 2006.

7. Bylo docíleno shody v potřebě dalšího zvýšení valorizace pojistného za státem hrazené pojištěnce (nad rámec již schválených 2,3 mld. Kč, které jsou zahrnuty v částce 173 mld. Kč – viz východiska) o minimálně 1 % (tj. 1,7 mld. Kč) z 21 % na 22 % vyměřovacího základu průměrné měsíční mzdy v roce 2006 tak, aby došlo k alespoň částečnému snížení historicky vzniklé disproporce této skupiny oproti ostatním plátcům pojistného.
Specifikace potřebných  dodatečných zdrojů (nad rámec schválených 2,3 mld. Kč):
a) pro kompenzaci inflace ve výši 2,2 %  je nutných cca 2,64 mld. Kč.
b) pro kompenzaci zkrácení závazků po lhůtě splatnosti o cca 10 dní bude využita částka cca 2,36 mld. Kč.


8. Účastníci jednání se shodli, že k naplňování této dohody budou probíhat pravidelná měsíční setkání pracovní skupiny s vyhodnocováním a případnými korekcemi vedoucími k naplnění této dohody.


V Praze dne  19. října 2005:


Předseda vlády:

Za Ministerstvo zdravotnictví:

Za zdravotní pojišťovny: