ztížená finanční situace daná opožďováním plateb od VZP...........

Materiál Sdružení Ambulantních Specialistů ČR:
Vzhledem ke stávající ztížené finančí situaci prakticky všech z nás, která je dána opožďováním plateb od VZP, jsme se rozhodli vedle jednání se všemi kompetentními instituicemi a zapojení se do protestu praktických lékařů začít prověřovat reálně i cesty pomoci individuální, použitlené třeba kýmkoli z nás "ze dne na den". Jednou z možností je odprodej našich pohledávek. Rada SAS na svém posledním jednání sestavila komisi, která má za úkol za pomoci finančích poradců a právníků prověřit všechny reálně použitelné možnosti a nabídky. Vzhledem k tomu, že odprodej pohledávek za VZP právě ČSOB byl přímo zmíněn ing. Musílkovou, generální ředitelkou VZP, během našeho jednání s ní 12.9.2005, vešli jsme v kontakt nejdříve tam. V příloze máte tedy rozbor nabídky ČSOB pro naše praxe.


***************************************************************************


Informace o nabídce  ČSOB pro realizaci postoupení pohledávek za VZP

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Schmidt, tel. 261359304,
Pobočka pro nebankovní finanční instituce
Na Poříčí 24, 110 00 Praha lS výše uvedeným zástupcem ČSOB jednala jménem Rady SAS  ČR  a informaci podává MUDr. M. Duřpektová

Důvod- tíživá finanční situace privátních praxí ambulantních specialistů, nebezpečí sekundární platební neschopnosti praxí díky  prodloužení lhůt splatnosti faktur od VZP


Stručný obsah nabídky:

l/ Je třeba podepsání  Smlouvy o budoucím postoupení pohledávek mezi zdravotnickým zařízením a ČSOB/ dále jen Smlouva/,  za uzavření je jednorázový poplatek 3 000 Kč.

K uzavření Smlouvy je třeba kopie Smlouvy u úhradě zdravotní péče s VZP + dodatek pro příslušné období a  kopie registrace. Podmínkou je, že VZP vůči zařízení nevede revizní šetření, které by vedlo k započtení více než 10% ročních plateb od VZP, toto bude předmětem prohlášení ve Smlouvě.

ZZ musí mít či nově otevřít účet u ČSOB


2/Odkupovat budou faktury dle podepsané Smlouvy, ale pozor, ne faktury po lhůtě splatnosti, ale ihned po odevzdání na pojišťovně.O pohledávky po lhůtě splatnosti nemají zájem./ popis postupu- ihned po odevzdání faktury např. l. dne dalšího měsíce při vyúčtování pojišťovně tuto nabídnu ČSOB, tato připraví další smlouvu a Oznámení o postoupení pohledávky- toto odešlou emailem. Lékař podepíše, Oznámení bude doručeno VZP/.

Pokud má ZZ více faktur daného měsíce/ tedy má např. odbornost praktický lékař + specialista, specialista+ komplement atd/, nelze faktury kumulovat, budou odkupovat jen jednu z nich, zřejmě tu vyšší.

Nebudou odkupovat pohledávky nižší než 50 000 Kč za fakturu.3/ Nejpozději následující pracovní den po podpisu uvedené měsíční smlouvy o postoupení pohledávky je hodnota úplaty (nominální výše faktury mínus cena) převáděna na účet zdravotnického zařízení v ČSOB. Případné zápočty ze strany VZP ČR jsou řešeny buďto vrácením prostředků zdravotnickým zařízením nebo snížením úplaty z následující faktury.

Uvedený postup se opakuje každý měsíc, úvodní smlouva za 3000 Kč je jednorázová.


Cena- jak bylo uvedeno, za úvodní Smlouvu 3000 Kč.

Dále od nominální výše  postupované (fakturované) částky je odečten:

a)      Poplatek za administrativní zpracování postoupených pohledávek ve výši cca 0,50%.

b)      Diskontovaný úrok do dne reálné splatnosti pohledávky (stanoví se dohodou dle aktuální platební disciplíny VZP) a vypočtený na základě výše pohledávky a úrokové sazby odvozené od referenční sazby PRIBOR3M (t.č. 1,80%p.a.) zvýšené o 0,90% p.a.

Celková výše by neměla překročit 6% p.a., tedy ročně.

Při dotazu na způsob zaúčtování  bylo sděleno, že uvedené poplatky se účtují jako poplatky bance, tedy do výdajů ovlivňující výpočet základu daně.
Uvádějí možnost rozšíření Smlouvy na další pojišťovny.

Pohledávky jsou odkupovány bez regresu, nevzniká tedy úvěrový vztah.


Příklad výpočtu ceny a částky, která bude převedena na běžný účet zdravotnického zařízení.Měsíčně fakturovaná částka na VZP ČR:              100.000,-- Kč
  
Nominální splatnost faktury:                              20 dní
  
Reálná splatnost faktury (vč. prodlení VZP):        60 dní
  
Administrativní poplatek:                                  100.000 x 0,50/100 = 500 Kč
  
Diskontovaný úrok:                        100.000 x 60 x (1,80+0,90)/100/365 = 444 Kč
  
Celkem převedeno na účet :           100.000 – 500 – 444 = 99.056,-- Kč
  

Závěr:

každé ZZ musí uvážit svou ekonomickou situaci. Podle toho je tato nabídka vhodná či nikoli.

Výhody- možnost velmi rychlého řešení bez vytvoření nového dluhu.

Nevýhody- nelze postoupit pohledávku po lhůtě splatnosti, nelze postoupit měsíční pohledávku nižší než 50 000 Kč,  nemožnost kumulace faktur , dvojnásobná cena ve srovnání s nabídkou pro nemocnice/ nemocnice mají 3% p.a./. Existence jen 2 kontaktních osob pro celou republiku činí pochybnost o dodržení termínů vyřízení při hromadném podání.

Přesný text Smlouvy se nám nepodařilo získat. Proto berte prosím výše uvedené  sdělení jako informativní a v případě Vašeho reálného zájmu  jednejte přímo s bankou dle v záhlaví uvedené adresy.