Zápis z jednání přípravné fáze DŘ

zobrazeno 1797x

Uveřejněno 30. srpna 2005

skupina mimonemocniční specializované ambulantní péče.

Segment komplementu (včetně zástupce SPat - Sdružení soukromých patologů) měl hodinu před tímto sezením zcela stejnou zkušenost i výsledek.


Zápis z jednání přípravné fáze DŘ HBVÚ skupiny mimonemocniční specializované ambulantní péče 17. srpna 2005 od 15 do 16:45 hod. v Centromedu


Koordinátor sdělil pojišťovnám, že jejich návrhy jsou pro poskytovatele nepřijatelné a vyjádřil obavu, že pojišťovny ani nemohly předpokládat jiné stanovisko a že tedy nemají v úmyslu se dohodnout, což by pro poskytovatele bylo nevýhodné vzhledem k fixaci referenčního ob-dobí.

Zástupce VZP Dr. Pokorný pravil, že dnešního dne, tj. 17.8.2005 probíhají přípravná jednání pojišťoven téměř se všemi segmenty a všechny návrhy pojišťoven mají jeden společný zá-klad, totiž reflexi všeobecné dohody o opatřeních k stabilizaci systému poskytování zdravotní péče ze 3.6.2005 u premiéra Paroubka, kterou pojišťovny do svých návrhů na 1. pololetí 2006 promítly: 50%  z navýšení výběru pojistného mezi referenčními obdobími obsahují všechny návrhy pojišťoven. Položil otázku, zda segment akceptuje tuto obecnou zásadu, totiž všem stejně a za stejných podmínek. V některých segmentech se dohodli, že je možné na tomto principu stavět druhé kolo a pojišťovny mají už pro ně připravené některé specifikace. Ptal se, zda zástupci poskytovatelů uznávají závěry ze zmíněné dohody a možnost na jejím základě tvořit návrhy pro příští pololetí.

Dr. Rath konstatoval, že pojišťovny nejdříve tvrdily, že dohodu jen vzaly na vědomí a nyní ji interpretují po svém.. Jako řádný signatář a spoluautor této dohody a tedy její oprávněný vykladatel prohlásil jednoznačně, že nárůst byl myšlen tak,  že bude zachován dosavadní způ-sob úhrady s limitací maximem, které bude navýšeno o 50% z navýšení výběru, čili mezi 3-4 %. Tedy že dohoda na 2. pololetí bude pozměněna o index, který tento nárůst zohlední. Tento výklad považuje za závazný. Nemůže souhlasit s limitací na nárůst segmentu, který poskytovatelé nemohou nijak ovlivnit; nárůst není způsoben růstem plateb existujícím am-bulantním zařízením. Nelze souhlasit se snižováním úhrad existujícím poskytovatelům o to, co se zaplatí novým subjektům.
Dr. Frnka namítl, že poslední bod zmiňované dohody podmiňuje vládní opatření k doplnění chybějících finančních prostředků do veřejného zdravotního pojištění tím, že zdravotní pojiš-ťovny přistoupí na úsporná opatření, která budou vyvážená pro všechny oblasti poskytování zdravotní péče a zaručí ještě zachování úrovně a dostupnosti zdravotní péče. Pojišťovny své návrhy považují právě za splňující tuto podmínku.
Dr. Tautermann odpověděl, že to poskytovatelé při formulaci svého jednomyslně přijatého návrhu měli na paměti a jsou přesvědčeni, že jejich návrh podmínku nepřiměřeně nezatížit systém splňuje. Zejména náklady segmentu mimonemocniční ambulantní specializované péče systém rozhodně destabilizovat nemohou.

Dr. Rath poznamenal, že samozřejmě podporuje příliv financi do veřejného zdravotního pojištění a zeptal se pojišťoven, co aktivně podnikly, aby už čerpaly oněch 4,8 miliard, které mají dostat do konce roku 2005 a co dělají, aby některé položky nerostly tak rychle.
Zástupci pojišťoven uvedli, že se snaží tyto komodity regulovat prostřednictvím těch, které předpisují a indukují, daří se jim však dojít pouze k omezenému způsobu regulace.
Řada zástupců poskytovatelů se nato ptala pojišťoven, jak se mají vyrovnat s mizením lev-ných léků a růstem cen těch, které jsou k disposici a s nárokem pacientů na péči lege artis. Poskytovatelé nejsou schopni ovlivňovat politiku zdravotních pojišťoven.  Jsou vázáni smlouvou poskytovat péči na úrovni, ale už maximální ekonomičnost přesahuje dovolené limity. Poskytovatelé už nemají kam ustoupit.

Zástupci pojišťoven pravili, že podle jejich názoru  primárním cílem dohody byla stabilizace finanční situace v českém zdravotnictví. Za základní princip dohody považují to, že rozdělit je možno pouze 50% navýšení prostředků přicházejících do zdravotního pojištění a 50 % že pů-jde na pokrytí závazků po lhůtě splatnosti. To se týká všech segmentů, léků i PZT. Jediným způsobem, jak to ovlivnit, je pro pojišťovny limitace těch, kteří péči indukují, ne těch, kteří ji poskytují.
Poskytovatelé namítli, že většina péči poskytuje i indukuje, že bez snížení kvality péče ji ne-mohou dále redukovat.
Dr. Pokorný připomenul, že na dosavadním rozšiřování sítě se podílí i ČLK, která je pravidelným účastníkem výběrových řízení. Na to mu bylo namítnuto, že účastníkem výběrových řízení jsou i zástupci poskytovatelských sdružení a že výsledky těchto řízení nejsou pro pojišťovny závazné a často jimi nerespektované v obou směrech.
Poskytovatelé opakovali, že nechtějí destabilizovat systém, nechtějí vyšší hodnotu bodu, chtě-jí zachovat dosavadní regulace, žádají pouze navýšení úhrad o polovinu nárůstu výběru pojistného.
Rozprava v tomto duchu pokračovala, aniž se blížila dohodě. Na otázku koordinátora, zda má smysl jednat dál nebo jednání ukončit, pravil Dr. Pokorný, že za rozhodující považuje akceptovatelnost principu obecné regulace. Pokud ano, je připraven dále diskutovat o návrhu poskytovatelů. Upozornil, že ze strany VZP bude striktnější požadavek regulace léků a vyžádané péče.

Dr. Rath opakoval, že nemá nic proti tomu, aby současný platný systém úhrady byl pro rok 2006 upraven podle textu všeobecné dohody a znovu odmítl její interpretaci pojišťovnami. Vyslovil ochotu diskutovat o kompromisech, pokud bude zachován princip: stávající způsob úhrady na 1 rodné číslo, limitovaný maximální úhradou na toto rodné číslo, navýšenou o procento, odpovídající polovině nárůstu výběru pojistného. Nic jiného nepovažuje za přijatelné a pokud to není přijatelné pro pojišťovny, zbývá jen nedohoda.
Dr. Frnka prohlásil, že tento návrh podle něho výkladu dohody neodpovídá, protože by zcela jistě došlo k vyššímu nárůstu než 50% z navíc vybraného pojistného, což by porušilo princip proporcionality mezi segmenty.
Na otázku, budou-li pojišťovny schopny do začátku září zmodelovat pravděpodobný efekt návrhů, koordinátor nedostal odpověď.
Ing. Král poznamenal, že je-li všeobecná dohoda myšlena tak, jak ji vykládají pojišťovny, možná určitým způsobem bude stabilizovat pojišťovny, ale destabilizovat zdravotnická zařízení. Navrhl požádat ministerstvo o schůzku zástupců účastníků, kde by se vyjasnil výklad dohody.
Dr. Rath upozornil, v případě nedohody a platnosti nového SZVBH, budou muset oborové pojišťovny, v případě že zařízení ošetří méně než 100 pojištěnců, platit neregulovaně. Dohoda je proto v jejich zájmu. O parametrech dohody je ochota diskutovat.
Dr. Pokorný dal k úvaze, jak zajistit, aby se 50% nárůstu výběru pojistného projevilo rovno-měrně ve všech segmentech. Neví, jakou úsporu může přinést 100 tisíc zdravotních knížek vydaných ministerstvem zdravotnictví, ale soudí, že to bude zlomek procenta. Bude-li skuteč-ně zajištěn nárůst léků a PZT v příštím roce do 3%, je možno takovou dohodu podepsat.

Ing. Král opakoval návrh, aby se ministerstvo požádalo o na svolání schůzky zástupců pojišťoven a koordinátora s poradci, případně koordinátorů a poradců všech segmentů, aby byl k disposici ještě další výklad a pak se sejít znovu.
Dr. Rath k tomu uvedl, že kdyby byla uznána interpretace pojišťoven, znamenalo by to nepřijatelný dopad na zdravotnická zařízení a pacienty. Navrhl požádat rovnou ministryni o stanovisko, které zaujme v případě nedohody.

Na otázku koordinátora, zda požádat ministerstvo o svolání schůzky zástupců obou stran k vyjasnění výkladu dohody, projevily všechny pojišťovny s takovou schůzkou souhlas. Na stejnou otázku zástupcům poskytovatelů, zda jsou pro takovou schůzku, odpověděl nejdříve Dr. Rath „Proč bychom jednali se zdravotními pojišťovnami ? Proč bychom jednali se zdravotními pojišťovnami za situace, kdy nebyly ochotny tuto dohodu podepsat ?“ a požádal, aby jeho otázka byla přesně uvedena v zápisu. Požádal pak o krátkou přestávku.
Po přestávce pak přednesl návrh na schůzku všech zástupců segmentu bez účasti pojišťoven na ministerstvu a napsat v tom smyslu ministryni.
Pro tento návrh hlasovali – kromě 2, kteří se zdrželi, všichni přítomní zástupci  poskytovatelů.

O návrhu na schůzku zástupců pojišťoven a koordinátorů a poradců segmentu resp. všech segmentů se zatím nehlasovalo, protože lze předpokládat, že ji ministerstvo svolá a účast je pak samozřejmá.
Další schůzka segmentu je 13. září 2005 v 15 hodin na stejném místě.

Zapsal: Dr. Tautermann
Ověřili: Dr. Pokorný a Ing. Král.