Zápis ze Shromáždění členů organizační složky - společnosti patologů ČSL JEP - konané dne 1.5.2004 v Purkyňově ústavu I. LF UK v Praze


Přítomno (při zahájení): 148 registrovaných řádných členů, kterým byly vydány hlasovací lístky

Zástupci ČSL JEP delegovaní předsednictvem:
prof. MUDr. Hájek DrSc. - člen presidia ČSL JEP
doc MUDr. Eckschlager CSc. - člen revizní komise


 1. Shromáždění zahájil v 10.25 hod prof. Fakan, předal vedení schůze prof. Mandysovi.
  Po návrzích z pléna bylo hlasováno jednotlivě o navrhovaných členech pracovního předsednictva.
  Skrutátory byli: prim.Honsová, doc. Ehrmann, Dr. Velenská, Dr. Vedralová

  Pracovní předsednictvo zvoleno v následujícím složení: prof. Šteiner (112 hlasů), prof. Povýšil (102), Dr. Juliš (97), prof. Dvořák (88), prim. Palas (84).

 2. Nově zvolené předsednictvo se ujalo řízení plenární schůze.
 1. Jednání zahájili prof. Povýšil a dr. Juliš volbou pracovních komisí

  A/ mandátová komise (3 členná)
  Navržení kandidáti: Dr. Dvořáčková, prim.Vítková, Dr. Křen
  Po odhlasování návrhu o společné volbě kandidátů vzhledem k počtu navržených (pro 143 - návrh schválen) byla provedena vlastní volba mandátové komise (pro 144, zdrželi se 2) -mandátová komise zvolena ve složení: Dr. Dvořáčková, prim. Vítková, Dr. Křen

  B/ návrhová komise (3 členná)
  Navržení kandidáti: doc. Horáček, doc.Dušková, prof. Kolář, prof. Rejthar, prim.Vácha
  Hlasováno bylo o každém kandidátovi zvlášť – zvoleni byli: prof. Kolář (138 hlasů), doc. Horáček (99), prim. Vácha (98)

 2. Prof. Povýšil přednesl následující návrh programu schůze:
  a/ zpráva odstupujícího výboru za uplynulé období (prof. Fakan)
  b/ vyhlášení voleb výboru společnosti a revizní komise
  c/ diskuze

  V diskuzi k navrženému programu vystoupili:
  • Dr. Dvořák (prezident Sdružení soukromých gynekologů, člen Společnosti patologů) s námitkou k bodu b/ navrženého programu, že shromáždění bylo svoláno jako nevolební. S obdobnými připomínkami se posléze připojili i Dr. Kostrouch, prof. Mandys a prof. Michal.
  • Dr. Juliš, prof. Šteiner, prof. Povýšil, Dr. Vácha v následné diskuzi odkazovali na stanovy ČSL, podle nichž má plenární schůze právo rozhodnout o způsobu volby. Korespondenční volby nebyly nikdy výborem jednoznačně vyhlášeny, jen oznámení bylo součástí návrhu programu na pozvánce na shromáždění členů. Vzhledem k několikaměsíční nefunkčnosti společnosti řečníci doporučili plénu volby uskutečnit prezenční formou.
  • Prof. Rejthar navrhl rozšířit navržený program o další bod: „Seznámení shromáždění členů společnosti se závěry revizní komise ČLS JEP“
  • Prof. Mandys podal doplňující návrh na přečtení rozkladu užšího předsednictva revizní komise ČSL.
  • Dr. Juliš dal o návrhu (přečtení obou zpráv Revizní komise ČSL JEP ) hlasovat – výsledek hlasování: (pro 147, zdržel se 1) - zařazeno do navrhovaného programu.
  • Doc. Eckschlager přečetl zprávy Revizní komise ČLS JEP a konstatoval, že komise ponechala způsob voleb na Shromáždění členů
  • Dr. Kostrouch, Dr. Dvořák (gynekolog), prof. Dvořák (patolog) vystoupili s poznámkami o členství nepatologů v naší odborné společnosti závěr diskuze: tento problém a kompetence členů jiné odbornosti ve společnosti by měla globálně řešit Česká lékařská společnost.
  • Prim. Vácha navrhl uveřejnit zprávu předsedy v tisku (Čsl. Patologie) a na webových stránkách společnosti

 3. Dr. Juliš zahájil proces hlasování o doplněném navrženém programu.
  Prof. Michal vyzval přítomné, kteří s hlasováním nesouhlasí, aby opustili jednací místnost, což se stalo.
  Mandátová komise konstatovala, že plenární schůze je nadále schopná se usnášet:
  počet všech členů společnosti k 31.12.2003 je 290, aktuálně v sále přítomno 114 členů. Mandátová komise dále monitorovala počet přítomných ke každému hlasování.

  Výsledky hlasování o navrženém programu Shromáždění:
  pro 106, proti 2, zdrželi se 5.
  Navržený program plenární schůze byl přijat.

 4. Prof. Fakanem přednesena zpráva o činnosti minulého výboru během jeho funkčního období. Ve zprávě oznámil, že výbor odstoupil a do dnešního dne zajišťoval pouze administrativní chod společnosti do okamžiku zvolení výboru nového.
  Tato zpráva byla aklamací počtem 122 hlasů vzata plenární schůzí na vědomí.

 5. Volba volební komise Navržení kandidáti: Dr. Trnková, prim. Honsová, Prof. Rejthar Hlasování o složení komise aklamací en block: pro 124, proti 0, zdržel se 0
  Návrh složení volební komise přijat.

 6. Kontrola přítomnosti mandátovou komisí a vydání nových volebních lístků. Celkem bylo vydáno 122 volebních lístků oprávněným voličům – členům Společnosti registrovaným ČLS JEP ke dni 31.12.2003

 7. Volba výboru a revizní komise společnosti patologů
  Pověřený člen volební komise Dr. Trnková zahájila volby návrhem na počty členů výboru a revizní komise:
  Výbor bude mít 9 členů – hlasování: pro 115; proti 0, zdržel se 2 - návrh přijat
  Revizní komise bude mít 3 členy – protinávrh prof. Koláře rozšířit na 5 členů – hlasování: pro 110; proti 0, zdržel se 0 - protinávrh schválen

  Návrhy podané z pléna na kandidáty výboru: (uvedeno bez titulů dle abecedy):
  Dvořáčková, Dušková J., Honsová, Horáček, Juliš, Kodet, Kolář, Mačák, Palas, Povýšil, Rejthar, Šťastný, Šteiner.
  Návrhy na kandidáty revizní komise:
  Ehrmann, Honsová, Horáček, Hrabal, Dušková J., Ludvíková, Vácha

  Návrh volební komise, aby volby do výboru a revizní komise byly jednokolové, přímé, tajné.
  Hlasování: pro 123; proti 0, zdržel se 1 – návrh byl přijat

  Na regulérnost voleb a sčítání hlasů po celou dobu dohlížel člen revizní komise ČLS JEP doc. Eckschlager.
  Bylo odevzdáno 122 platných volebních lístků, s celkem 113 platnými hlasy.

  Pořadí zvolených kandidátů podle počtu získaných hlasů:
  Výbor:
  prof. Šteiner (106 hlasů)
  Dr. Juliš (104)
  prof. Povýšil (99)
  prof. Kolář (92)
  prim. Palas (87)
  prof. Rejthar (70)
  Dr. Dvořáčková (63)
  doc. Dušková (53)
  doc. Horáček (53)
  Všichni zvolení kandidáti souhlasí s členstvím ve výboru společnosti.

  Další kandidáti v pořadí dle klesajícího počtu hlasů: prof. Mačák (53), prof. Kodet (45), prim. Honsová (34), Dr. Šťastný (24), Dr. Kerekes (15) – dále viz příloha „Přehled výsledků“.

  Revizní komise:
  prim. Vácha (93 hlasů)
  prim. Honsová (68)
  doc. Ehrmann (63)
  prim. Hrabal (60)
  Dr. Ludvíková (57)
  Všichni zvolení kandidáti souhlasí s členstvím v revizní komisi.

  Volební komise prohlásila volby za platné, seznámila shromáždění se zněním zápisu o konání voleb a řídila 1. schůzi nového výboru (viz text Zápisu o konání voleb, předaný předsedovi nového Výboru), která se konala ihned po ukončení Shromáždění členů.

 8. Diskuze k některým aktuálním problémům proběhla v době sčítání volebních výsledků a týkala se následujících témat:
  • navrženo vytvoření pracovních komisí (poradního sboru) výboru společnosti patologů (v diskuzi na podporu tohoto návrhu vystoupili prim. Vácha, prof. Povýšil, prof. Habanec, doc. Horáček a Dr. Juliš)
  • zpráva prof. Šteinera o časopisu Čsl. patologie (příspěvek na časopis uhrazen ze zvýšeného členského poplatku; na místě zástupce šéfredaktora nahradil prof. Špačka, který odstoupil na vlastní žádost, doc. Ryška; přítomní vyzváni k zasílání rukopisů). S poznámkami k předplatnému vystoupili doc. Marek, prof. Dvořák, prim. Vácha, doc. Ryška a Dr. Křen.
  • informace o atestacích poskytl prof. Povýšil (dle současných kritérií lze skládat atestace do 30.6.2005; bude snížen počet požadovaných pitev k atestaci ze 400 na 300).
  • diskuze k platbám pojišťoven a úhradám v systému DRG (Dr. Juliš, prof. Mandys, prim. Vácha)
  • diskuze k navrženému usnesení plenární schůze

 9. Hlasování o návrhu usnesení plenární schůze:
  Návrh návrhové komise na usnesení Shromáždění členů Společnosti českých patologů ČLS JEP:
  Shromáždění členů společnosti patologů, svolané dle §6/3 stanov ČLS a konané 1. 5. 2004 v Praze:
  1. konstatovalo usnášeníschopnost Shromáždění
  2. vzalo na vědomí zprávu o činnosti odstupujícího výboru Společnosti patologů, přednesenou jeho předsedou a poděkovalo výboru za vykonanou práci
  3. rozhodlo se využít své kompetence nejvyššího orgánu společnosti patologů ke zvolení nového výboru a revizní komise Společnosti přímou tajnou volbou.
  4. zvolilo nový výbor Společnosti ve složení: Dvořáčková, Dušková J., Horáček, Juliš, Kolář, Palas, Povýšil, Rejthar, Šteiner.
   Revizní komisi ve složení: Ehrmann, Honsová, Hrabal, Ludvíková, Vácha
  5. schválilo Zápis o konání voleb do výboru a revizní komise ČSP ČLS JEP
  6. uložilo nově zvolenému výboru ustavení poradního sboru výboru z odborníků z jednotlivých regionů ČR, kteří by spolupracovali s výborem při řešení aktuálních otázek oboru
  7. uložilo nově zvolenému výboru zahájit diskuzi o možných formách členství ve Společnosti patologů
  8. uložilo výboru, aby v pravidelných intervalech organizoval shromáždění členů (nejméně 1x ročně).

  Hlasování o usnesení: pro – 87; proti - 1; zdržel se - 2
  Usnesení bylo přijato.
V Praze, 1. května 2004


zapsala: odb. as. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.

zápis ověřili:
MUDr. Jan Šťastný
MUDr. Dana Janotová