POZOR - změna místa konání plenární schůze oproti zápisu ze schůze výboru:
Vzhledem k tomu, že posluchárna na Vinohradech je příliš malá, aby se vešli všichni členové Společnosti, zajistil prof. Mandys velkou posluchárnu v Purkyňově ústavu, Albertov 4, Praha 2. Termín schůze zůstává nezměněn, tj. v sobotu 1. května 2004 v 10.00 hod.Společnost patologů ČLS JEP

Zápis ze schůze výboru Společnosti patologů
dne 31.3.2004, Plzeň

přítomni: Čuřík, Fakan, Kinkor, Mandys, Michal, Skálová (podle abecedy a bez titulů)
omluvili se dopisem: Kerekeš, Povýšil, Šteiner

Program schůze:
  1. výsledek schůzky s užším vedením předsednictva ČLS JEP
  2. svolání shromáždění členů Společnosti patologů s programem navrženým předsednictvem ČLS
  3. schválení přijetí členů (49), kteří podali žádost do 31.12.2003
  4. Různé a diskuze

Ad 1.a 2 výsledek mimořádné schůze užšího předsednictva ČLS JEP- refereruje prof. Mandys: za výbor SP byli přítomni prof. Michal, prof. Mandys a prim. Čuřík
   -ke kontrole společnosti došlo na základě písemné stížnosti "Pracovního předsednictva shromáždění patologů ze dne 6.12.2003"
   Revizní komise ČLS JEP zjistila v činnosti výboru nedostatky a porušení stanov v těchto bodech: Chybí zápisy ze schůzí výboru- dodány dodatečně v únoru 2004 za celé volební období
Chybí zápis volební komise- dodatečně předán členem výboru 15.3.2003
Nebyly zaslány seznamy schválených nových členů
Nebyla zvolena revizní komise

Revizní komise ČLS JEP nám uložila:
   1.   svolat plenární schůzi, tam zvolit mandátní komisi a schválit volební komisi
-výbor navrhuje svolat schůzi v souladu s paragrafem 6, odst. 3 Stanov ČLS JEP shromáždění členů SP na 1.5. 2004, v 10hod do posluchárny budovy Děkanátu 3. LF UK v Praze, Ruská ul.
-právo účastnit se mají všichni řádní a čestní členové SP a členové orgánu vyššího- požádáme dopisem o účast zástupce Revizní komise ČLS JEP
-program shromáždění vyplývá z jednacího řádu a bude konzultován s Revizní komisí ČLS JEP


Ad 3. schválení přijetí členů (49), kteří podali přihlášky v období 1. 9. 2001 do 31.12.2003:
hlasuje se: pro jsou všichni

ad 4- různé:
prof. Mandys navrhuje, aby prof. Fakan za odstupující výbor napsal osobní dopis prof. Blahošovi a informoval ho o výsledcích schůzí výboru z 6.2. a 31.3. 2004

zapsala: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Prof. MUDr. František Fakan, CSc.
Předseda Společnosti patologů ČLS JEP