Zápis ze schůze výboru Společnosti patologů dne 19.12. 2003

zobrazeno 207x

Uveřejněno 2. června 2004

Společnost patologů ČLS JEP

Zápis ze schůze výboru Společnosti patologů
dne 19.12. 2003, Praha


přítomni: Čuřík, Fakan, Kerekeš, Kinkor, Mandys, Michal, Povýšil, Skálová, Šteiner (podle abecedy a bez titulů) host: Juliš

Program schůze:
 • Kontrola zápisu
 • Problematika gynekologických cytologií
  • Referuje prof. Michal-schůze Komise MZ pro skríning karcinomu děložního čípku proběhla 15.12.-rezignuje náměstek ministryně zdravotnictví dr. Čevela (jeden z členů komise)
  • bylo navrženo spustit pilotní projekt skríningu ve 3 okresech, na jehož základě by pojišťovny mohly zkalkulovat náklady
  • na žádost prof. Povýšila, prof.Michal znovu informoval výbor SP o návrhu "Standardu laboratorního vyšetření pro cytologickou laboratoř"- původní návrh limitu 50tis. cytologických vyšetření/rok se podařilo prof. Michalovi snížit na limit 15 tis./rok. Další snížení nebo odstranění limitu je zcela nereálné-nepodaří se ho na Komisi MZ prosadit
  • znovu se výbor zabývá limitem počtu cytologií pro akreditaci pracoviště, výbor navrhuje požadavek "do doby rozběhnutí skríningu neuplatňovat limity…", který se bude prof. Michal snažit prosadit. 8 hlasů pro, prof. Povýšil proti
  • prof. Povýšil informuje o Shromáždění patologů (6.12.2003), které vyslovilo nesouhlas s textem navrhovaného "Standardu.." (viz výše) a podle slov prof. Povýšila i s členstvím prof. Michala v Komisi
  • dr. Čuřík- prof. Michal byl členem Komise jmenován přímo Ministerstvem zdravotnictví na návrh předsedy Fakana, návrh "Standardu.." prof.Michal přednesl na výboru SP 24.1.2003 a po diskuzi byl návrh výborem schválen (8 hlasů pro, prof. Povýšil se zdržel)
  • prof. Fakan navrhuje jako dalšího zástupce do Komise doc. J.Duškovou, CSc- všichni souhlasí, návrh sdělí Ministerstvu zdravotnictví prof.Fakan
  • prof. Povýšil-navrhuje změnit v "Standardu.." slovo "badatelský mikroskop" na "lékařský mikroskop", po diskuzi návrh přijat a prof. Michal přednese na jednání Komise
 • Zavádění systému DRG v lůžkových zařízeních ve vztahu k oboru patologie
  • Informuje prof. Fakan-podle návrhu MZ by biopsie byly zahrnuty do platby za diagnózu a pitvy by měly platit nemocnice ze svých rezerv, nikoliv pojištovny- výbor SP považuje za zcela nepřijatelné, biopsie a pitvy nesmí být součástí DRG - protest vyřizuje prof. Fakan (dopis byl zaslán dr. Slámovi- řediteli Odboru rozvoje zdravotního pojištění MZ)
 • Vyšetřování HER2/neu a receptorů
  • Prof. Fakan informoval o dopise prof. Kodeta, který byl vyzván dr. Hajdúchem k vypracování standardu vyšetření estrogenových a progesteronových receptorů mimo Společnost patologů
  • Prof. Povýšil informuje o "Národním onkologickém programu" kde není zastoupení patologů
  • Dopis prof. Vorlíčkovi (předseda Onkologické společnosti), kde požadujeme účast při histopatologických aktivitách a zastoupení v nové sekci prediktivní onkologie -možní kandidáti-Prof. Skálová, prof.Kodet, doc. Ryška. Dopis napíše prof. Fakan
 • Svolání mimořádné plenární schůze
  • Prof. Povýšil informuje o Shromáždění patologů (6.12.), které požaduje odstoupení výboru SP a svolání mimořádné plenární schůze
  • Prof. Fakan- výbor je povinen svolat mimořádnou plenární schůzi do 3 měsíců po předložení písemné žádosti s podpisy- to splněno nebylo
  • Po diskuzi je přijat kompromis: navrhujeme uspořádat písemné referendum s otázkou "má výbor Společnosti patologů v současném složení moji důvěru?" do konce měsíce ledna 2004 a v případě negativní odpovědi většiny členů uspořádat mimořádné volby do nového výboru
   • Návrh volební komise: dr. Honsová, dr. Floriánová, doc. Hes
   • Další schůze výboru bude 6.2.2004
   • Plenární schůze Společnosti patologů bude 21.2.2004 v Hradci Králové


 • Zapsala: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Prof. MUDr. František Fakan, CSc.
  Předseda Společnosti patologů ČLS JEP