Platy ve zdravotnických zařízeních

zobrazeno 170x

Uveřejněno 22. června 2005

Materiál MZ CR

MZ – FIN2 / OME


Informace o úrovni a vývoji odměňování
ve zdravotnických zařízeních nepodnikatelské sféry ČR
za 1.čtvrtletí 2005

(ze serveru MZ ČR)

Rozbor počtu a struktury zaměstnanců a výsledků jejich odměňování ve zdravotnických zařízeních v I. čtvrtletí 2005 je výrazně ovlivněn  změnou kategorií pracovníků nelékařských povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. Z důvodu této změny  není možno ve většině kategorií zdravotnických pracovníků navázat na dlouhodobé časové řady, ani provést srovnání s rokem 2004.

Počet zaměstnanců ve zdravotnických organizacích ČR za 1. čtvrtletí 2005 činí 120 332 osob; proti srovnatelnému období roku 2004 došlo ke zvýšení o 759. To znamená, že stejně jako ve 2. pololetí r. 2004 došlo k zastavení poklesu počtu zaměstnanců u skupiny organizací zřizovaných územními orgány, kde začátkem loňského roku řada zdravotnických zařízení přešla na jinou formu hospodaření a na odměňování podle zákona č.1/1992 Sb., v platném znění.               
                            Průměrná mzda dosáhla 18 629 Kč, z toho u lékařů 36 936 Kč a  u všeobecných sester a porodních asistentek 17 616 Kč. Oproti stejnému období minulého roku došlo ke zvýšení o 962 Kč  (5,5%), z toho u lékařů o 2 018 Kč (5,8%).
V dosaženém nárůstu průměrné mzdy se promítá  rovnoměrně úprava platových tarifů o 7% od 1.1.2005 i růst mimotarifních složek platu o 6%. V kategorii lékařů dosáhly tarifní platy 51,1% z průměrné mzdy, u zdravotních sester téměř 69% z průměrné mzdy, celkový nárůst platových tarifů dosáhl výše 6,2% a jejich podíl na celkové průměrné mzdě zůstal na 64%.
Plat za práci přesčas a odměny za pracovní pohotovost vykazují nárůst o 4,7%; u lékařů tyto složky platu zůstaly na stejné úrovni a tvoří 18,4% celkové výše průměrné mzdy.
Ve druhém čtvrtletí, kdy nebude oproti minulým létům vyplacen další plat (v I. pol. 2004 ve výši 10%), lze očekávat spíše zmírnění tempa růstu průměrné mzdy.

7.6.2005

Změna kategorií zdravotnických pracovníků v souvislosti se zákonem č. 96 / 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče

V souvislosti s výše uvedeným zákonem se od 1.4.2004 mění kategorie zdravotnických pracovníků, což má bezprostřední dopad na obsah výsledků odměňování ve zdravotnictví v roce 2004.

Zanikly bývalé kategorie SZP, NZP, PZP, JOP VŠ a JOP SŠ, které se nahrazují následujícími kategoriemi:


Název Zkratka              

všeobecné sestry a porodní asistentky zdravotní sestry


ostatní zdravotničtí  pracovníci nelékaři způsobilí OZPBD
k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu
po získání odborné způsobilosti


zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu ZPSZ
zdravotnického povolání bez odborného dohledu
po získání odborné a specializované způsobilosti


zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu ZPOD
zdravotnického povolání pod odborným dohledem
nebo pod přímým vedením


jiní odborní pracovníci a dentisté JOP