Schůze vlády České republiky dne 22.6.2005

zobrazeno 146x

Uveřejněno 22. června 2005


K jednání schůze vlády České republiky dne 22.6.200522.06.2005 - Ministryně zdravotnictví České republiky doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., předkládá jednání schůze vlády České republiky dne 22. června tři materiály, všechny v bloku B – K projednání rozpravou.

Prvním je „Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát.“
Zákon č. 138/2001 Sb., kterým byl s účinností od 1. července 2001 novelizován zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zmocnil vládu stanovit svým nařízením do 30. června kalendářního roku vyměřovací základ pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem pojistného stát, pro následující kalendářní rok.
Zákon tak umožňuje vládě valorizovat vyměřovací základ za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, přičemž se jedná o obdobný mechanismus, jaký je použit např. při valorizaci životního minima, důchodů či minimální mzdy, s přihlédnutím k vývoji míry inflace měřené indexem spotřebitelských cen a k výsledkům hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění.
Podle Českého statistického úřadu činila míra inflace v roce 2004, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 2,8 %.

Ministerstvo zdravotnictví proto vypracovalo návrh, dle kterého vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 138/2001 Sb., aby vyměřovacím základem pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, byla částka 3 656 Kč. Účinnost tohoto nařízení je stanovena na 1. ledna 2006. S ohledem na schvalování „Krátkodobých stabilizačních opatření“ vládou, které bylo posunuto na jednání vlády dne 29.6.2005, lze očekávat vyšší valorizaci uvedených úhrad.

Dále paní ministryně pod bodem č. 10 předkládá Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 04/27 „Hospodaření hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění“

Materiál se předkládá na základě žádosti Ing. Jiřího Paroubka, předsedy vlády České republiky. Konstatuje se v něm, že se MZ v mnoha bodech neshoduje s názorem NKÚ, který je vyjádřen v jeho Kontrolním závěru z kontrolní akce 04/27.
Podobný postoj zaujalo také Ministerstvo financí ČR.

Třetím předkládaným materiálem pod bodem č. 11 je "Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 04/38 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu z programu "Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti Ministerstva zdravotnictví" v rámci Ústeckého kraje. Materiál je předkládán ministerstvem zdravotnictví na základě dopisu předsedy vlády ČR ze dne 19. května 2005.

Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace a Územní středisko záchranné služby v Ústí nad Labem.
Cílem kontrolní akce bylo prověřit poskytování, čerpání a užití finančních prostředků státního rozpočtu určených na výstavbu a technickou obnovu nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ v rámci Ústeckého kraje.

Ve svém stanovisku MZ připouští, že při realizaci této akce došlo k určitým pochybením, která však byla způsobena zejména řadou faktorů, jež nebylo možné ovlivnit (např. změna zřizovatele). K odstranění nedostatků již vypracovalo MZ metodiku o finanční kontrole, podle které se řídí odborné útvary ministerstva. S některými závěry NKÚ však nelze souhlasit (např. nepřesné vyčíslení celkových nákladů akce či stanovení lhůty pro ukončení závěrečného vyhodnocení akce), což nebylo při řízení o námitkách ze strany NKÚ akceptováno.