Návrh zákona o zdravotnických zařízeních

zobrazeno 191x

Uveřejněno 10. června 2005

Friday, 10.June 2005, 11:12:55Návrh zákona o zdravotnických zařízeních a veřejných službách ve zdravotnictví a o změně některých zákonů


          byl rozeslán 7. června 2005 do meziresortního připomínkového řízení.


Navrhovaná právní úprava sleduje dva základní cíle.

Prvním základním cílem předkládaného návrhu je zavést jednotné požadavky pro získání oprávnění k provozování zdravotnického zařízení pro všechny provozovatele. Doposud byly požadavky stanoveny pouze pro nestátní zdravotnická zařízení, pro státní zdravotnická zařízení byly stanoveny pouze věcné a technické požadavky na jejich vybavení. Návrh předpokládá, že příspěvkové organizace, popřípadě organizační složky zřizované k provozování zdravotnického zařízení ústředními správními úřady vyjmenovanými v návrhu zákona získají oprávnění od těchto ústředních správních úřadů, příspěvkové organizace kraje, popřípadě organizační složky kraje zřízené k provozování zdravotnického zařízení, získají oprávnění k poskytování zdravotní péče od příslušného krajského úřadu. Fyzickým osobám a ostatním právnickým osobám (tj. podle současné právní úpravy nestátním zdravotnickým zařízením) bude oprávnění k provozování zdravotnického zařízení vydávávat na základě žádosti provozovatele krajský úřad, v jehož správním obvodu bude zdravotnické zařízení působit.

Druhým základním cílem navrhované úpravy je vyhovět požadavku stanovenému článkem 31 Listiny základních práv a svobod a zajistit dostupnost bezplatné zdravotní péče poskytované na základě veřejného zdravotního pojištění. Poskytování této péče v současné době upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění poskytují zdravotnická zařízení na základě smluv se zdravotními pojišťovnami. Tyto smlouvy se podle citovaného zákona uzavírají na základě výběrového řízení. Výsledek výběrového řízení však není pro zdravotní pojišťovny závazný.
Stát je povinen vymezit rámec standardů veřejných služeb, jelikož je subjektem předávajícím kompetence na samosprávy krajů a obcí, které je budou naplňovat. Dostupnost zdravotní péče jako veřejné služby je realizována tvorbou a optimalizací sítě zdravotnických zařízení.


Je třeba zajistit účelnou organizaci zdravotnických služeb s posílením role krajů a obcí.

Kraje budou zodpovídat za zajištění potřebné kapacity zdravotní péče na svém území. Vzhledem k tomu, že je navrhována zodpovědnost kraje za dostupnost zdravotní péče na svém území, stanoví se právo kraje na vyhlašování výběrových řízení a na rozhodování o jeho výsledku. Ministerstvu zdravotnictví se stanoví povinnost vyhlásit výběrové řízení na vysoce specializovanou péči a na péči v odborných léčebných ústavech a lázeňských zařízeních. Konstrukce problematiky veřejných služeb umožňuje realizaci projektů PPP ve zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje variantní řešení při výběru poskytovatelů zdravotních služeb.

VARIANTA I.
Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít se zdravotnickým zařízením, které bylo na základě výběrového řízení vybráno k zajišťování veřejných služeb, smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.

VARIANTA II.
Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče s účastníky výběrového řízení na rozsah zdravotní péče a území pro které bylo výběrové řízení vyhlášeno.

Předkládaný návrh nebude klást zvýšené nároky na státní rozpočet, a ani na rozpočty územní, neboť v územních rozpočtech krajů a obcí již byly v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů přesuny kompetencí a činností na kraje a obce zohledněny.
Zavedení právního institutu veřejných služeb ve zdravotnictví a realizace plánování veřejných služeb povedou k optimalizaci sítě zdravotnických zařízení financovaných z veřejného zdravotního pojištění a tím v dlouhodobém horizontu k efektivnější alokaci prostředků veřejného zdravotního pojištění do optimální dostupnosti a kvality zdravotních služeb.
Návrh zákona v oblasti plánování veřejných služeb reaguje na požadavek Rady hospodářské a sociální dohody obsažený v Krátkodobých stabilizačních opatřeních na optimalizaci sítě zdravotnických služeb na území České republiky.

10.6.2005
Zdroj: MZ ČR – web