Zápis z jednání vědecké rady ČLK

zobrazeno 152x

Uveřejněno 6. června 2005

Zápis z jednání vědecké rady
České lékařské komory
ze dne 20. dubna 2005Přítomni: MUDr. Klimovičová, Doc. MUDr. Bartůněk, CSc., Doc. MUDr. Feyereisl, CSc., MUDr. Hajžman, CSc., Prof. MUDr. Hercogová, CSc., MUDr. Herman, PhD., Prof. MUDr. Hořejší, DrSc., MUDr. Hořínová, Doc. MUDr. Hrdlička, CSc., MUDr. Cheníček, MUDr. Jedličková, Doc. MUDr. Klír, CSC., MUDr. Kotík, CSc., Doc. MUDr. Lobovská, CSc., MUDr. Mach, Doc. MUDr. Marel, CSC., Prof. MUDr. Pafko, DrSc., MUDr. Pajerek, Prof. MUDr. Pavelka, CSc., MUDr. Runt, MUDr. Schwarz, MUDr. Štrof, CSc.
Omluveni: MUDr. Rath, Doc. MUDr. Býma, CSc., Prof. MUDr. Dungl, DrSc., MUDr. Horák, CSc., Prof. MUDr. Janoušek, PhD., Doc. MUDr. Kawaciuk, CSc., Doc. MUDr. Kaňovský, CSc., Doc. MUDr. Novák, CSc., Prof. MUDr. Palička, CSc., Doc. MUDr. Pleva, CSc., MUDr. Stankušová, CSc.
Hosté: MUDr. Dušan Spitzer


Program jednání VR ČLK dne 20.4.2005

1) Host: MUDr. Dušan Spitzer – ČLS J.E.P.
Mzdové indexy - Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

2) Návrh na založení oborové komise VR ČLK pro neurochirurgii

3) Navržení nového předsedy oborové komise VR ČLK pro chirurgii

4) a) Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. a Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., ČDS ČLS JEP – problematika nesdílených výkonů pro odbornost 404, 405, 406
b) Ing. Jiřina Musílková, ředitelka VZP – problematika sdílenosti zdravotních výkonů

5) Centrum primární péče – SVL ČLS JEP, OSPDL ČLS JEP, SPL ČR a SPLDD ČR – společné stanovisko ke specializační přípravě v oboru rodinné lékařství

6) Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. – otevřený dopis České hematologické společnosti ke vzniku České společnosti pro trombózu a hemostázu

7) Doc. MUDr. František Šram, CSc. – žádost o navržení Doc. MUDr. Mojmíra Lejska, CSc. do zkušební komise specializačních zkoušek oboru foniatrie a audiologie za ČLK

8) Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc., vědecký sekretář Nadačního fondu Dr.P.Janssena - žádost o spolupráci při výběru nejlepší práce v kategorii popularizace lékařské vědy - navržení publikace, která by měla získat Charvátovu cenu

9) Nadační fond pro odložené děti STATIM – stanovisko oborové komise VR ČLK pro gynekologii a porodnictví + vyjádření právního oddělení ČLK


10) Akreditace
SP č. 16 ČLK
a) Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Litevská 2720, Kladno – žádost o akreditaci k pořádání školících akcí
pro obor: odborní garanti:
urgentní medicína a medicína katastrof MUDr. Dana Hlaváčková
MUDr. Josef Štorek, PhD.

VR doporučuje ke schválení

SP č. 12 ČLK
b) MUDr. Josef Veselka, CSc. – žádost o licenci školitel pro lékařské výkony F 009 – invazivní diagnostická kardiologie a F 010 – intervenční kardiologie
MUDr. Veselka, CSc. pracuje na akreditovaném školícím pracovišti -Kardiologická klinika 2. LF a FN Motol, akreditace pracoviště udělena  20.4.2001 pod e.č. 0006/12/2001
Oborová komise VR ČLK pro kardiologii doporučuje udělení licence školitel pro výše uvedeného lékaře
VR doporučuje ke schválení

c) Dětská klinika Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno – žádost o akreditaci školícího pracoviště pro lékařský výkon F 021 – vyšetření poruch senzorických a motorických složek binokulárního vidění
- žádost o licenci školitel:  MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. – pro lékařský výkon F 021
- žádost o licenci školitel: Doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. – pro lékařský výkon F 021
Oborová komise VR ČLK pro oftalmologii doporučuje udělení akreditace školícího pracoviště i licencí školitel pro oba výše uvedené a to pro lékařský výkon F 021
VR doporučuje ke schválení


Úvod:
     MUDr. Klimovičová omluvila nepřítomnost MUDr. Ratha, který se musel zúčastnit jako reprezentant ČLK zahraniční cesty.

1) MUDr. Klimovičová informovala členy VR o probíhajících jednáních, která jsou vedena v rámci novely vyhlášky, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV). Tato novela se připravuje již od roku 2003, kdy bylo uzavřeno jedno dohodovací řízení. V tomto dohodovacím jednání ČLK neuspěla se svým návrhem navýšit cenu práce zdravotníků v rámci jednotlivých výkonů. Proto president ČLK podal nový návrh, kdy využil přijetí zákona 95/2004 a navrhl rekonstrukci počtu mzdových indexů a navýšení ceny práce lékařů. Kompletní návrh ČLK je na webových stránkách ČLK. MUDr. Klimovičová informovala o tom, že občas dochází ze strany zástupců ČLS JEP ke zpomalení projednávání a hrozí nebezpečí, že novela SZV bude vydána bez navýšení ceny práce. Prim. MUDr. Spitzer, který se dnešního jednání účastnil jako host, vysvětlil, že šlo spíše o informační šum, a že ČLS JEP má zájem na  této problematice s ČLK úzce spolupracovat. Bylo by vhodné setkání vedení ČLS JEP a vedení ČLK. VR zdůrazňuje, že je nutná součinnost při těchto jednáních a je třeba neodkládat řešení.  Navýšení ceny práce lékaře v SZV považují všichni členové VR za klíčové řešení mnoha problémů ve financování zdravotní péče.


2) MUDr. Klimovičová informovala členy VR, že je třeba zřídit oborovou komisi VR pro neurochirurgii. Navrhuje jako člena komise MUDr. Runta s tím, že je třeba se obrátit na výbor odborné společnosti, aby navrhli předsedu a další členy.
VR se zřízením oborové komise VR  pro neurochirurgii souhlasí.

3) Prof. MUDr. Vobořil, DrSc. byl osloven, zda přijme funkci předsedy oborové komise VR pro chirurgii. Jeho odpověď je kladná.
VR proto doporučuje představenstvu ČLK, aby prof. MUDr. Vobořila, DrSc. schválila ve funkci předsedy oborové komise VR  pro chirurgii.

4) Prof. MUDr. Hercogová, CSc. opět poukázala na palčivý problém se sdílením kódů. Zdravotní pojišťovny nechtějí oboru dermatovenerologie nasmlouvávat kódy, u nichž nejsou jako odbornost sdílené přesto, že je tato odbornost provádí běžně a nutně je potřebuje provádět dál. MUDr. Klimovičová navrhuje, že výčet těchto kódů, které písemně kancelář VR obdržela od zástupců dermatovenerologů,  podá za ČLK k projednání na II. pracovní skupinu, která se zabývá změnami SZV.
VR s tímto řešením souhlasí.5) VR bere na vědomí dopis Centra primární péče, ve kterém je společné stanovisko zástupců  SVL ČLS JEP, SPDL ČLS JEP, SPL ČR a SPDLDD k přípravě rodinného lékařství.  

6) VR bere na vědomí dopis Prof. MUDr. Indráka, DrSc., ve kterém pisatel vyjadřuje jistou nelibost nad vznikem nové odborné společnosti -  Česká společnost pro trombózu a hemostázu. VR konstatuje, že nepovažuje vznik nové společnosti za konfliktní vůči jiným odborným společnostem.    

7) Doc. MUDr. František Šram, CSc., který se za ČLK účastní práce v atestačních komisích pro obor foniatrie a audiologie navrhuje jako dalšího lékaře, který by se za ČLK těchto atestací mohl účastnit: Doc. MUDr. Mojmíra Lejsku, CSc.
VR souhlasí s tímto návrhem.

8) Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc., vědecký sekretář Nadačního fondu Dr. P. Janssena žádá o spolupráci při výběru nejlepší práce v kategorii popularizace lékařské vědy – tedy navržení publikace, která by měla získat Charvátovu cenu.  
Členové VR mohou své návrhy zasílat prostřednictvím kanceláře VR nejpozději do 30.4.2005.

9) Nadační fond pro odložené děti STATIM. VR si vyžádala stanovisko oborové komise VR G-P a právního oddělení ČLK. S textem obou stanovisek byli členové VR seznámeni. Po širší diskusi dospěla VR k závěru nepodporovat tento trend.
Doc. MUDr. Feyereisl, CSc. shrne stanovisko VR do písemní podoby, které bude přílohou tohoto zápisu.


Různé:
     Prof. MUDr. Pafko, DrSc. poukázal na nehorázně nízké odměny, které vyplácí MZ lékařům, kteří pro tuto instituci vypracovávají znalecké posudky. Důrazně žádá ČLK, aby se zasadila o to, aby MZ za práci vysoce erudovaného odborníka hradila adekvátní částku.
     MUDr. Klimovičová informovala o tom, že představenstvo ČLK se tímto již zabývalo a VR bude na dalším jednání informována o výsledku.

Další zasedání VR ČLK se uskuteční dne 8.6.2005 v Klubu ČLK, Lékařská 2, Praha 5, od 14.00 hod.

Zapsala: Mgr. Vičanová, kontrolovala MUDr. Klimovičová