VŠEOBECNÁ DOHODA O OPATŘENÍCH V SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE ZE 3. 6. 2005Níže podepsaní zástupci poskytovatelů zdravotní péče a organizací lékařů se na jednání na Úřadu vlády dne 3. 6. 2005 za přítomnosti předsedy vlády Ing. Jiřího Paroubka a ministryně zdravotnictví doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. dohodli na opatřeních, která považují za nezbytná k finanční stabilizaci veřejného zdravotního pojištění a k prosazení veřejného zájmu na zachování rozsahu, kvality a dostupnosti zdravotní péče.
Vyzývají další poskytovatele zdravotní péče, organizace zdravotníků a zejména zdravotní pojišťovny, aby se k níže uvedeným zásadám připojili.

1. Došlo ke shodě, že Ministerstvo zdravotnictví vydá novelu vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, po projednání v připomínkovém řízení s účinností od 1. 1. 2006. Novela bude též obsahovat změny indexů v ohodnocení práce lékařů vyčíslené v dosavadní kategorii 1 a 2 indexem 1,0, v kategorii 3 a 4 indexem 1,8 a v kategorii 5 a 6 indexem 3,5.
Změny v ohodnocení práce lékařů v sazebníku výkonů nezakládají nároky na zvýšení platů a odměn lékařů.

2. S ohledem na nezbytnost stabilizace úhrad zdravotní péče požadují, aby v roce 2006 byly tyto úhrady sjednány (stanoveny) pro všechny skupiny poskytovatelů zdravotní péče ve stejné výši. Za vyvážený kompromis považují jejich odvození od výše úhrad roku 2005 zvýšené o 50 % z celkového nárůstu příjmů zdravotních pojišťoven v roce 2005. Za těchto podmínek budou garantovat zachování objemu poskytované zdravotní péče.
Účastníci vyzývají další poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny, aby výše uvedené sjednali v dohodovacích řízeních o cenách bodu a výši úhrad na obě pololetí  roku 2006 nebo podpořili vydání vyhlášek Ministerstva zdravotnictví úhrady v této výši stanovujících.

3. K zachování shodného základu pro stanovení výše úhrad v roce 2006 pro všechny skupiny poskytovatelů účastníci požadují minimálně zachování výše a struktury úhrad nastavené v 1. pololetí 2005 pro celý rok 2005.

4. Účastníci považují za oprávněný požadavek navyšování mezd a platů ve zdravotnictví odpovídající výši růstu úhrad zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a vyjadřují ochotu o tomto dále jednat. Ministerstvo zdravotnictví navrhne vládě navýšit tarifní platy zdravotníků k 1. 9. 2005 o 8 %.

5. Na základě výše uvedených omezení svých nároků a potřeb účastníci žádají zdravotní pojišťovny o obdobné kroky, které by vedly  k úsporám prostředků veřejného zdravotního pojištění a k jeho stabilizaci.

6. Pokud zdravotní pojišťovny přistoupí na úsporná opatření, která budou vyvážená pro všechny oblasti poskytování zdravotní péče a tím umožní úspory finančních prostředků ještě garantující zachování úrovně a dostupnosti zdravotní péče, účastníci podpoří návrhy, aby vláda ČR přijala opatření k doplnění chybějících finančních prostředků do veřejného zdravotního pojištění.
Pokud by zdravotní pojišťovny takové kroky odmítly, účastníci by nemohli podpořit, aby stát vložil další prostředky do systému bez jistot a garancí.


V Praze dne 3. června 2005

Státní správa:

předseda vlády, ministryně zdravotnictví

Zástupci:


Asociace českých a moravských nemocnic
Asociace nemocnic ČR
Sdružení soukromých nemocnic ČR
Koalice soukromých lékařů ČR
Česká lékařská komora
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
Svaz pacientů ČR
VZP ČR
Svaz zdravotních pojišťoven ČRPozn. Juliš: Tato dohoda podléhá ještě schválení Správních rad jednotlivých pojišťoven, takže výsledek může být ještě poněkud jiný.
Pojišťovny totiž dohodu pouze "vzaly na vědomí".
************************************************************
************************************************************

Vážená paní doktorko, pane doktore,

     v pátek 3. 6. 2005 došlo k významné dohodě stvrzené podpisem premiéra ing. J. Paroubka. Celý text Vám posílám v příloze. Výsledek považuji za zásadní a klíčový zlom. Poprvé v historii premiér rozhodl o významném navýšení – narovnání ceny lékařské práce a to tak, že by měl být k 1. lednu 2006 naplněn náš dlouhodobý požadavek na cenu lékařské práce. Tento výsledek považuji za dovršení našeho desetiletého snažení. Výsledek je velice zajímavý pro všechny lékaře, jak soukromé tak i zaměstnance. V prvé řadě má rozměr morálně – společenský – lékaři se konečně dočkali důstojného ohodnocení jejich práce. V druhé řadě bude mít tento výsledek i postupný dopad na naše příjmy. Samozřejmě navýšená cena práce další peníze nepřináší, ale je nezbytnou podmínkou k naší budoucí ekonomické prosperitě. Nyní bude záležet na každém z nás, jak s touto významnou změnou budeme umět pracovat ve své ordinaci či nemocnici. Součástí rozhodnutí premiéra je i ekonomická intervence státu ve prospěch VZP tak, aby v druhé polovině roku mohlo dojít ke zkrácení lhůt splatnosti. Prosím o textu informujte co nejvíce kolegyň a kolegů, neboť některá média o závěrech informovala zavádějícím způsobem.

V Praze 6.6.2005
                                                                                        Dr.David Rath