Sdružení  Ambulantních Specialistů  České  republiky
(dříve Sdružení smluvních lékařů ČR)
pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906
190 00 Praha 9 Vysočany, Pod pekárnami 243/6

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R
Kontaktní adresa - Informační centrum - 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382                   IČO: 48135941                                                    
E-mail: sslzpcr@mbox.vol.cz, kontakt@ssl.cz, sasp@sasp.cz, kontakt@sasp.cz
http://www.ssl.cz, www.sasp.cz


       Prohlášení:

       Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR vyjadřuje podporu každému, kdo účinným způsobem dosáhne navýšení nebo navýší kriticky nízké ocenění práce lékařů ve vyhlášce MZ ČR – Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Rada SAS ČR vyjadřuje uspokojení, že i vedení ČLK začalo konečně prosazovat navýšení úhrad právě v Seznamu výkonů, neboť zde jde o úhradu práce všech zdravotníků bez rozdílu typu vlastnictví zdravotnických zařízení, ve kterých pracují. Rada SAS ČR doufá, že jde ze strany vedení ČLK o první krok v začátku hájení zájmů všech lékařů, nejen státních a nemocničních.

  

        Zdůvodnění:

        Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR – stejně jako všichni informovaní zdravotníci v České republice – je hluboce znepokojena horšící se ekonomickou situací našeho zdravotnictví. Už v roce 2001 ukázaly zveřejněné materiály Ministerstva zdravotnictví ČR, že cenová hladina zdravotní péče v ČR je mezi 14 až 16% hodnoty péče v SRN, že se od roku 1990 nezvýšila a byla na posledním místě mezi státy EU (i přistupujícími včetně  Řecka, Portugalska, Slovenska, Maďarska i Polska).  Do dneška cenová hladina úhrady za výkony  klesla na 12% průměru v EU, přičemž ceny materiálu a služeb se už evropské úrovni blíží nebo ji i dosáhly. Ocenění lékařské práce v Seznamu výkonů  (kolem 130 Kč za hodinu před odvody, tj. cca 65,- Kč „čistého“) i práce sester jsou zoufale nízké, úhrada režie provozu zdravotnických zařízení stále nedostatečnější.

       Rada SAS ČR dále připomíná, že pojistné za státní pojištěnce je 23% vybraného pojistného, náklady na péči o ně však činí 81% celkové částky.

       Stále dobrá kvalita zdravotní péče v ambulancích i nemocnicích se udržuje jen za cenu velkého přetěžování lidí i přístrojů. Některé zdravotní pojišťovny se za tohoto stavu starají hlavně o svůj rozpočet na úkor poskytovatelů, kterým zpožďují i krátí platby nad rámec smluv a dohodnutých regulací.

            Rada SAS ČR konstatuje, že nelze nadále tvrdit, že v našem zdravotnictví je peněz dost a že západní standardy péče je možné udržet jen šetřením a vrchnostenskou kontrolou výdajů. Je nesporné, že finanční nerovnováha není řešitelná dalším vykořisťováním zdravotníků, ale především vzájemně provázaným zvýšením plateb státu za jeho pojištěnce a zreálněním  ocenění zdravotních výkonů včetně režie.

            Pro takové řešení se naše sdružení hlasitě vyslovuje řadu let a rozhodně se stavíme proti dílčím řešením, která v minulosti nepřinesla žádnou nápravu, jako je např. nesystémové dotování lůžkové péče proti  ekonomičtější péči ambulantní, brzdění zásadní transformace sítě nemocnic a řešení problému nezaměstnanosti jejím prostřednictvím s využíváním prostředků zdravotního pojištění.  

       Na spravedlivých a systémových řešeních finanční krize českého zdravotnictví je Rada SAS ČR připravena spolupracovat  s každou zodpovědnou zdravotnickou i nezdravotnickou institucí a organizací.

       I když je jasné, že řešení nastalé situace je možné pouze „splacením dluhu“ politiků vůči zdravotníkům, předem odmítáme akce, které by mohly proti sobě stavět lékaře (zdravotníky) a veřejnost (pacienty) a byly v  rozporu s lékařskou etikou.

Z pověření Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Zorjan Jojko – výkonný místopředseda