Výuka patologie na lékařských fakultách v ČR

zobrazeno 140x

Uveřejněno 21. ledna 2005

Prof. Šteiner vypracoval analýzu, jak je vyučována patologie na jednotlivých lékařských fakultách v ČR. K dispozici jsou údaje od všech fakult s výjimkou 2. LF UK.

Jak je vyučována patologie na našich lékařských fakultách?

(Upozornění - 3. LF UK má zvláštní – modulový systém, který se od ostatních fakult zásadně liší!)

1. Zařazení předmětu pat.-anat. v kurikulu:
5 fakult 5. – 6. semestr
3. LF UK Obecná patologie se probírá v zimním semestru ve 3. ročníku v rámci modulu IIA Teoretické základy klinické medicíny spolu s obecnou částí patologické fyziologie, farmakologie, dále sem patří mikrobiologie, imunopatologie a geneticky podmíněné poruchy. Tato část je zakončena společným testem, který má 135 otázek, z toho má patologie (tj. patol. anatomie a patol. fyziologie) 60 otázek. 1. opravný termín je rovněž test, 2. opravný termín je ústní přezkoušení z té části, kterou student nesplnil. Speciální patologie je součástí modulu IIC Základní klinické problémy, který se člení na 19 kurzů a speciální patologie se probírá v rámci těchto kurzů, a to v 6., 7. a 8. semestru. Na konci 8. semestru je společná ústní zkouška ze speciální patologie a patologické fyziologie, na níž se účastní zástupci obou oborů. Splnění této zkoušky je předpokladem pro připuštění ke zkoušce ze Základních klinických problémů.

2. Průměrný počet studentů v přísluš. ročníku:
1. LF – 300; 3. LF – 120 – 140; Plzeň – 160; HK – 150 – 160; Brno – 250 – 300; Olomouc – 140 (bude 180 – 200)

3. Počet hodin výuky (předn./prakt.):
1. LF – 120/120; 3. LF 120/120; Plzeň – 135/90; HK – 150/90; Brno – 90/120; Olomouc 105/120

4. Učební texty:
Prakticky všichni – kombinace Robbins + skripta Speciál. patologie I. – III. Dále některé kapitoly z Bednáře (1. LF, 3. LF), Mačák: Obecná patologie, Underwood: General and Systemic Pathology, Mačák, Mačáková: Patologie (Brno) a WHO a nejrecentnější odbor. práce dle individ. výběru přednášejících (Olomouc).

5. Dostupnost učeb. textů pro studenty:
1. LF – k dispozici pouze české učeb. texty; 3. LF – studenti si kupují, nebo jsou přístupné ve studovně; Plzeň - ?; HK – učební texty si studenti mohou půjčit v lék. knihovně, vč. menšího množství Robbinse; Brno – kupují nebo půjčují v knihovně; Olomouc – skripta si kupují i půjčují.

6. Studij. materiály na elektron. síti:
1. LF – ne; 3. LF – ne; Plzeň – zatím ne, připravují se; HK – CD interaktivní atlas sbírky histolog. prep.; Brno – teze některých přednášek, vybraný soubor dokumentace prakt. cvičení (náplň prakt. zkoušky), atlas dermatopatologie. Do konce r. 2005 budou jednotl. kapitoly speciál. patol. (vnitřní grant univerzity); Olomouc – polovina předn. existuje v elektron. formě.

7. Přednášení:
1. LF – 70 % prof. Povýšil, na spec. patol. se podílejí i jiní; 3. LF – předn. rozděleny mezi prof. Mandys, doc. Rychterová a dr. Vernerová; patologie buňky – prof. Elleder; Plzeň – obecná – prof. Fakan 50 %, prof. Skálová 50 %, speciál. – prof. Skálová a prof. Fakan po 30 %, prof. Michal 20 %, dalších 5 po cca 5 %; HK – prof. Šteiner 70 %, dalších 5 jednotlivé kapitoly; Brno – souměrně 2 patolog. ústavy; Olomouc – prof. Kolář 1/3, dalších 5 učitelů.

8. Praktika:
1. LF – každý týden 2 hod. mikroskop. praktika a ob týden seminář a pitva; 3. LF – ze 4 hod. výuky obec. patologie jsou 2 hod. věnovány preparátům, další 2 hod. se dělí mezi demonstraci na pitevně (studenti sami nepitvají) a seminář s doplněním a opakováním látky z přednášek; Plzeň – 1/3 power point. prezentace a výklad histol. prep., 1/3 demonstrace nálezů na pitevně, 1/3 vlastní histolog. diagnostika;     HK – 75 % histol. prep. 15 % účast při pitvě, 10 % biopsie; Brno – 2/3 histologie, 1/3 pitva; Olomouc – ½ histologie, ½ pitva a demonstrace, v 6. semestru část studentů účastnící se výuky PBL – ½ demonstrace + histopatologie, ½ kasuistika.

9. Počet prep. školní histolog. sbírky:
1. LF – 150, 3. LF – obecná patol. 113; Plzeň – 120; HK – 175; Brno – objemný soubor v elektron. formě; Olomouc - 286

10. Pitevní praktika:
1. LF – přihlížení a popis; 3. LF – 1x za semestr účast na pitvě; Plzeň – nepitvají; HK – 3x za rok pitevní praktikum – přihlížejí; na konci každých histol. praktik se studenti jdou podívat asi na 20 min. na pitevnu – co den dal; Olomouc – pouze přihlížejí.

11. Výuka ve vyšších ročnících:
1. LF – ne; 3. LF – viz popis kurikula; Plzeň – ano, v rámci kredit. systému; HK – v 5. roč. povinně volitelné předn. „Klin.-patol. konference“ (s internisty) a „Nemoci srdce a cév“ (s kardiology a radiology); Brno – ne; Olomouc – klin.-patol. semináře v 5. roč.

12. Další:
1. LF – před prováděním pitev je promítnut film o pitev. technice; 3. LF – idea přiblížit patologii ke klin. medicíně je jistě velmi dobrá, ale organizačně velmi náročná na čas učitelů a prostor. zázemí; Plzeň – O; HK – v histolog. sbírce máme i cytologie a imuna; Brno – Velmi se osvědčil systém výuky v autoptické posluchárně. Nálezy při pitvě jsou snímány speciální kamerou a promítány na plátno dataprojektorem. V dalším praktiku jsou případy uzavírány a je konfrontován makro nález s mikroskopickým nálezem u konkrétního pacienta. Do výuky jsme zavedli laboratorní část. Studenti v malých skupinách přihlížejí laboratorním postupům (přikrajování, základním barvením, cytodiagnostice, imunohistochemii, molekulární patologii a technice peroperační biopsie). Tento postup přinese základní informace o možnostech ústavů patologie při tvorbě diagnózy; Olomouc – ve 3. a 4. roč. volitelný předm. „Molekulární patologie“ (16 hod./sem.)

Zubní lékařství – (učí se jen na 1. LF, Plzeň, HK, Brno, Olomouc):
1. LF – zatím společ. výuka se všeob. – během 2 let bude oddělená. Zatím 6 let – titul MUDr., rozsah jako u všeob. + 3 přednášk. bloky orofaciální patologie;
Plzeň – odděl. výuka (4. – 5. sem.), 40 - 50 studentů, celý rok předn. 3/ prakt. 3, 100 % předn. prof. Skálová;
HK – odděl. výuka (4. až 5. sem.); 5 let studia; 30 studentů; celkem předn. 90/ praktik 90 hod. Česky učí prof. Nožička, anglicky doc. Ryška; zvláštní histol. sbírka (zaměřená na stomat.); Brno bez odpovědi;
Olomouc – odděl. výuka (4. a 5. sem.); 85 studentů (perspekt. 100 – 110); předn. 60 h., prakt. 105 hod.; ½ učí doc. Ehrmann, ½ 5 dalších; ½ pitva a demonstrace, ½ histopatol., 286 histolog. prep.