Společnost českých patologů České lékařské společnosti J.E. Purkyně


Zápis ze schůze výboru 19.11. 2004


Přítomni (abecedně bez titulů):  Dušková, Dvořáčková,  Honsová, Horáček, Juliš, Kerekes, Kolář, Palas, Povýšil, Ryška, Šteiner.
Omluveni: Rejthar
Místo konání:  Ústav patologie  1. LF UK a VFN, Praha 2, Studničkova 2

1) prof. Povýšil informoval o dopisu ministryně zdravotnictví ohledně skríningu cervikálního karcinomu. Budou připraveny dva dopisy, jeden s odpověďmi na zadané otázky, druhý s podrobnějším stanoviskem Společnosti českých patologů k otázce zajištění skríningu. Znění bude publikováno po odeslání na . Rovněž bylo konstatováno, že komise MZ ČR pro standardy byla zrušena a má být vytvořena nová.
2) výbor požádá dopisem zdravotní pojišťovny, aby přezkoumaly ve svém území působnosti oprávnění lékařů k provádění gynekologických cytologií. Juliš
3) k dopisu předsedy Pneumologické společnosti prof. Peška pošle prof. Povýšil  odpověď za Společnost českých patologů . Bude navrženo utvoření pracovní skupiny ve složení dva zástupci Společnosti českých patologů , dva zástupci SKC, dva zástupci Společnosti pneumologické k zajištění působnosti dříve dohodnutých principů odborné přípravy a zkoušení pro udělení způsobilosti k diagnostice pneumologických cytologií.
4) dr. Juliš informoval o jednání s pojišťovnou. Bude znovu odeslán dopis s žádostí o revizi sazebníku výkonů v otázce vykazování polychromatického barvení.
5) skupina pro odborné standardy připraví návrhy koncepce vyšetření ca mammae (prof. Kolář, prof. Rejthar) a sentinelových uzlin (dr. Dvořáčková)
6) Výbor podpoří odmítavé stanovisko prim. Váchy k dopisu, který mu byl zaslán ohledně pitevního provozu v  odd. patologie Šumperk.
7) dr. Dvořáčková  a doc. Horáček připraví stanovisko k stížnosti prim. Blasche.
8) prof. Povýšil informoval o novém systému atest. zkoušek. Do 30.6.05 probíhají atestace podle dosavadního systému. Po tomto termínu by měla být v našem oboru jednostupňová atestace, kterou bude možno složit po 5 letech přípravy. Náplň oboru bude v podstatě shodná s dosavadními požadavky na I. a II. atestaci. Po prvních dvou letech budou ověřovány znalosti z autoptické diagnostiky a gynekologického skríningu, aby mladí patologové mohli v těchto oblastech pracovat samostatně.
9) textová část materiálu z doškolovacích IPVZ kurzů bude publikována na www.patologie.info (po konání kurzu, v případě, že lektoři dodají texty včas, pak i v předstihu).
10) dr. Dvořáčková a pí. Váchová si upřesní pravidla vedení pokladní knihy a účtů SKC.
11) prof. Šteiner informoval o kalkulaci příspěvku Společnosti českých patologů zahrnujícího i časopis Česká a slovenská patologie. Oproti izolovaným platbám je s předplatným časopisu ve výši 775,- Kč o 100 Kč nižší. Výbor apeluje na vedoucí pracovišť, aby podpořili tento výdaj zvláštní odměnou.
12) doc. Horáček informoval o přípravách sjezdu českých a slovenských patologů v Rožnově. Bude pozváno cca 6 zahraničních hostů.
13) prof. Povýšil předložil návrhy dat pro konání českého sjezdu v Praze. Výbor zvážil časové možnosti a kumulaci akcí a rozhodl spojit na návrh doc. Ryšky sjezd českých patologů s akcí Seminář mladých patologů dubnu 2005 v Litomyšli. Definitivní rozhodnutí bude po ověření místních možností publikováno na www.patologie.info .
14) výbor hodnotí příznivě vzhled nových stránek www.patologie.info. rubrika  inzerce – bližší podmínky se objeví na www.patologie.info.
15) dr. Honsová informovala o jednání na ČLS JEP ohledně členské základny. Po 6.12. bude realizována schůzka s doc. Marešovou, předsedkyní Revizní komise ČLS JEP. Účastní se dr. Honsová a prof. Povýšil.  
16) výbor schválil přijetí následujících nových členů: MUDr. Matěj Radoslav, MUDr. Ryšavý Roman, MUDr. Slaná Bronislava.
17) prof. Šteiner informoval o stavu časopisu. Je třeba zvýšit přísun publikací.
18) Výbor schválil vedle stávající Hlavovy ceny novou cenu - za práci publikovanou v ČS patologii. Je dotována částkou 5000,- Cena nese jméno Bednářova zakladatele a dlouholetého vedoucího redaktora prof. Blahoslava Bednáře.  Hlavova cena je dotována částkou 10 000,- Kč, separáty publikovaných prací (doma i v zahraničí), jež se o cenu ucházejí, zasílejte prof. Povýšilovi.  Podrobnosti viz www.patologie.info
19) příští schůze výboru se bude konat 28.01.2005 v v Praze.

zapsala: J. Dušková